Przejdź do artykułu
2022-07-15 | Łańcuch dostaw

Byty społeczne

Raczej nie znajdziemy dzisiaj firmy, która by nie doceniała roli CSR (Corporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu) w swojej strategii biznesowej. Stosujące ją przedsiębiorstwa dobrowolnie przyjmują odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań. Optymalnym modelem jest integracja CSR ze strategią firmy, a ekonomia, ekologia i społeczeństwo to dobre fundamenty takiej strategii.

Społeczna odpowiedzialność biznesu uwzględnia relacje z otoczeniem przyrodniczym i społecznym. Nie znaczy to oczywiście, że firmy realizujące CSR nie mogą maksymalizować zysków. Wręcz przeciwnie. Zysk jest bardzo ważny, jednak (rozpoczynając CSR) równolegle firma zaczyna funkcjonować jako byt społeczny, który utrzymuje klarownie zdefiniowane, oparte na wzajemnym szacunku relacje z otoczeniem. Przedsiębiorstwa więc dobrowolnie uwzględniają w swoich działaniach interes społeczny, a także dbają o zachowanie standardów ekologicznych. Ponadto utrzymują transparentne i oparte na szacunku relacje z interesariuszami, w tym przede wszystkim z pracownikami oraz lokalną społecznością.

Transparentność i środowisko

W opinii Rafała Nawłoki, Prezesa Zarządu DPD Polska, społeczna odpowiedzialność to transparentność działań, informacja o zastosowanych rozwiązaniach i narzędzia, za których pomocą można realizować strategię rozwoju. Największym wyzwaniem, z jakimś mierzy się dziś branża KEP, jest wpływ działalności logistycznej na środowisko naturalne i warunki życia. – Skuteczna odpowiedź na wyzwania klimatyczne to nie deklaracje, ale pomiary emisji, projekty offsetowe, ewolucja floty ku modelom zero- i niskoemisyjnym, własne odnawialne źródła energii czy inteligentne budynki, ponieważ przyszłość – czy chcemy tego, czy nie – musi rysować się w zielonych barwach – dodaje Rafał Nawłoka.

DPD photo 04

W przypadku Panattoni CSR jest traktowany szeroko, i choć najczęściej firma mówi o nim w kontekście zielonych rozwiązań, to można zauważyć jego elementy w wielu obszarach. Zdaniem Anity Pietrykowskiej, Head of Marketing & Communications Europe, Panattoni, CSR jest nieodłączną częścią DNA firmy i wpisuje się w realizowaną przez nią koncepcję zrównoważonego rozwoju i cele wyznaczone przez ONZ. Firma prowadzi liczne aktywności, które minimalizują negatywne skutki działalności przedsiębiorstwa i jednocześnie wykraczają poza minimum wynikające np. z przepisów prawa. – Działamy dla społeczności lokalnych, m.in. rozbudowując infrastrukturę drogową w miastach, w których działamy, wspierając dostęp do edukacji czy aktywności sportowych. W Panattoni wprowadziliśmy do standardu certyfikację BREEAM na poziomie Very Good, kiedy nikt jeszcze tego w Polsce nie robił, a od blisko roku naszym standardem stał się poziom Excellent, daleko wykraczający poza krajowe ramy legislacji. Od początku realizacją koncepcji Go Earthwise with Panattoni chcieliśmy wyznaczać trendy, obniżając jednocześnie zużycie zasobów i emisję CO2 oraz zapraszać do zielonych zmian naszą branżę i partnerów biznesowych – uzupełnia Anita Pietrykowska.

Podobnie swoje działania w dziedzinie CSR interpretuje GLS Poland. Małgorzata Markowska, Promotion & Communication Manager, GLS Poland, podkreśla, że dziś najważniejszym obszarem, zwłaszcza dla branży transportowej, są działania ograniczające emisyjność. – Zrównoważony rozwój oznacza konkretne działania, w tym stopniowe przechodzenie na zeroemisyjną flotę. Dotyczy to zarówno vanów kurierskich, jak i innych rozwiązań. W centralnych strefach największych polskich miast wprowadzamy np. specjalnie zaprojektowane rowery kurierskie. Dodatkowo nasze filie i oddziały coraz więcej energii czerpią z certyfikowanych źródeł odnawialnych. Zakres zamówień obejmuje 85% całkowitego zużycia energii elektrycznej GLS Poland. Co ważne, dotyczy to również największych obiektów, jak sortownie pod Warszawą i w Strykowie pod Łodzią – wyjaśnia Małgorzata Markowska.

W Grupie Raben podejście do zrównoważonego rozwoju od samego jej początku ewoluowało wraz ze zmianami w otaczającym nas świecie. Priorytety zmieniały się również zgodnie z oczekiwaniami rynku. Obecnie kluczowe znaczenie mają tematy związane z zarządzaniem ryzykami i budowaniem odpornej na ich wpływ organizacji, ochroną środowiska i klimatu oraz odpowiedzialnością społeczną. Grupa zdecydowała się na przykład zaktualizować podejście do zrównoważonego rozwoju i sformułować nową strategię uwzględniającą zobowiązania i cele na lata 2021–2025 i potwierdzając tym samym, że tematy ESG mają strategiczne znaczenie dla całej Grupy Raben.

Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability, Grupa Raben, wskazuje, że wspierając się terminem ESG, Grupa opiera strategię na trzech filarach: odpowiedzialnej organizacji, wpływie społecznym i ochronie środowiska. – Będąc świadomi, że zmiany klimatu, których doświadczamy już dziś, znajdują się na pierwszym miejscu wśród wyzwań współczesności, a w perspektywie 5–10 lat ich konsekwencje mogą stanowić poważne zagrożenie dla naszego funkcjonowania, w strategii zadeklarowaliśmy dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. W perspektywie krótkoterminowej i jako pierwszy krok w drodze do radykalnego ograniczenia naszego wpływu na klimat podjęliśmy się ograniczenia intensywności emisji, zarówno poprzez systematyczne doskonalenie procesów biznesowych – bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni załadunkowej, jak również lepsze planowanie tras oraz modernizację floty. Kolejne wyzwanie, które zostało zaadresowane w strategii, jest związane z implementacją odpowiedzialnej polityki energetycznej, opartej na zeroemisyjnych budynkach oraz magazynach zasilanych energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych – tłumaczy Ewelina Jabłońska-Gryżenia.

Heilbronn 11

Ochrona środowiska naturalnego to żelazny punkt w strategii CSR w każdej firmie. Nie inaczej jest w GS1 Polska. Zdaniem Marty Szymborskiej, Head of Communication, PR &ESG, GS1 Polska, szeroko rozumiana branża transportowa odciska na nim swoje piętno. W Europie odpowiada za 25% emisji gazów cieplarnianych, w Stanach Zjednoczonych za blisko 30%, przewyższając zarówno przemysł, jak i wytwarzanie energii elektrycznej. Z tej przyczyny firmy z branży logistycznej coraz częściej wymieniają flotę na niskoemisyjną, np. ciężarówki napędzane gazem ziemnym oraz zakładają instalacje fotowoltaiczne na obiektach magazynowych.

Coraz częściej mówi się o pozytywnym wpływie cyfryzacji na zrównoważony rozwój firm z sektora TSL. Wprowadzenie elektronicznego listu przewozowego wpływa na ograniczenie emisji CO2 o ok. 60 tys. t rocznie, co odpowiada oszczędnościom związanym z kosztami zewnętrznymi w wysokości 3,5 mln euro rocznie. Dodatkowo eCMR pozwala na zredukowanie 150–200 mln papierowych dokumentów klasycznego listu przewozowego, co przekłada się na nawet 900 tys. drzew rocznie – dodaje Marta Szymborska.

Kolejny nasz rozmówca, Wiesław Szydłowski, Dyrektor ds. Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Środowiska – Europa Centralna, FM Logistic, mówiąc o logistyce w kontekście CSR, wskazuje na redukcję śladu węglowego. Sektor logistyczny odpowiada za około 10–11% globalnej emisji CO2. – W FM Logistic od 3 lat obliczanie śladu węglowego zgodnie z GHG Protocol stało się naszą codzienną praktyką (od 2019 r. opracowujemy Raport Zrównoważonego Rozwoju). Pozwala nam to monitorować sytuację i optymalizować pod tym kątem codzienne aktywności oraz angażować w projekty również naszych klientów – dodaje Wiesław Szydłowski.

Drugą ważną – jego zdaniem – kwestią jest zadbanie o środowisko pracy i kompleksowe podejście do pracownika poprzez zaspokojenie jego różnorodnych potrzeb (well-being). – Stąd w FM Logistic inwestycje w nowoczesne technologie, których celem jest poprawa bezpieczeństwa, ergonomii i warunków pracy. Są to m.in. takie rozwiązania, jak SoterCoach – dbający o prawidłową postawę pracowników podczas pracy, Risk Hunter – wirtualne szkolenie BHP, czy roboty MIR – odciążające pracowników od ciężkich, nudnych i powtarzalnych zadań. Są to też działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Z końcem stycznia tego roku FM Logistic dołączył do sygnatariuszy Karty Różnorodności, której koordynatorem w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja pozarządowa działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju – uzupełnia Wiesław Szydłowski.

CSR a zysk

Niektórzy uważają, że działania CSR stoją w sprzeczności z działalności przedsiębiorstwa nastawionego na uzyskanie jak największych zysków. I powołują się na Miltona Friedmana, który twierdził, że jedyną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku, a nie rozwiązywanie problemów społecznych. Z kolei ci, którzy uważają CSR za nieodzowny obszar współczesnego biznesu, twierdzą, że firmy jako część systemu społecznego wywierają wpływ na rzeczywistość, a jego funkcjonowanie uzależnione jest od społecznej akceptacji sposobów i efektów takiego działania, zarówno przez otoczenie społeczne, jak i przez jego uczestników, przez włączenie kwestii społecznych, ekologicznych do codziennej praktyki biznesowej.

W opinii Eweliny Jabłońskiej-Gryżeni pojęcie zysku można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Jeśli ograniczyć się do wymiaru ekonomicznego, mierzonego wartością pieniądza i ograniczając rolę przedsiębiorstwa wyłącznie do podmiotu, którego głównym zadaniem jest generowania zysku, możemy mieć do czynienia z opozycją biznes – natura/społeczeństwo. Jest to jednak podejście coraz bardziej anachroniczne. – Dziś już dosyć precyzyjnie jesteśmy w stanie oszacować, jaki wpływ mają na gospodarkę ryzyka związane ze zmianami klimatu, w tym np. koszt odszkodowań wypłacanych z tytułu szkód spowodowanych przez ekstremalne zjawiska atmosferyczne. Zgodnie z oczekiwaniami rynku jego uczestnicy powinni ujawniać informacje o sposobie, w jaki zamierzają zarządzać ryzykami i szansami finansowymi związanymi z klimatem (rekomendacje TCFD). Obecnie trwają również prace nad stworzeniem analogicznych ram dla analizowania i komunikowania ryzyk i szans finansowych związanych z naturą (TNFD) – dodaje Ewelina Jabłońska-Gryżenia. Tym samym prowadzenie działalności nakierowanej na maksymalizację zysku bez poszanowania potrzeb społecznych oraz z pominięciem wymagań środowiskowych jest de facto działaniem na własną niekorzyść. Dlatego w coraz większym stopniu firmy przyglądają się rzeczywistym kosztom prowadzenia swojej działalności (również w perspektywie długoterminowej) i włączają kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem do swoich strategii biznesowych. – To właśnie działanie w zgodzie z potrzebami społecznymi i wymaganiami ekologicznymi może zapewnić stabilną pozycję przedsiębiorstwa na rynku i zapewnić w długiej perspektywie stabilny zysk – uważa Ewelina Jabłońska-Gryżenia.

Nastawienie wyłącznie na maksymalizację zysków w przedsiębiorstwie bez brania pod uwagę interesów społeczności lokalnej, pracowników, klientów i partnerów może negatywnie wpłynąć na działalność firmy. – Uczciwe relacje z wymienionymi grupami interesariuszy są niezwykle istotne, szczególnie w tak niepewnych czasach. Szanowanie i przestrzeganie ich interesów jest równoznaczne z utrzymaniem pozycji na rynku, a nawet przewagą konkurencyjną. Długofalowa polityka CSR to jeden ze sposobów budowania pozycji na rynkach światowych – dodaje Kamila Rynkiewicz, Senior Marketing Specialist, AsstrA Polska Sp. z o.o.

Z kolei Anita Pietrykowska wskazuje, że w pogodzeniu ze sobą chęci maksymalizacji zysków w przedsiębiorstwie z działaniami CSR pomagają m.in. ratingi, takie jak ESG, który powstał na fali zmian po kryzysie ekonomicznym w 2008 r., kiedy coraz mocniej zaczęto stawiać na zrównoważone inwestowanie. Bierze on pod uwagę szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa w dziedzinie środowiska, społeczności i ładu korporacyjnego, pozwalając na balans między zrównoważonym rozwojem a zyskiem tysięcy przedsiębiorstw. – W Panattoni przygotowujemy się do wprowadzenia ESG, choć już od dawna nasze decyzje są podejmowane z uwzględnieniem tych trzech składników. W kontekście rynku magazynowego i godzenia zrównoważonego rozwoju z zyskiem, musimy także pamiętać, że coraz więcej ekologicznych technologii zwraca się w perspektywie 10, 7, czy nawet 5 lat, jak fotowoltaika czy pompy ciepłe. Mu już stosujemy liczne systemy odzyskujące wodę, ciepło oraz ograniczające zużycie energii, m.in. zaawansowane systemy zarządzania budynkiem (BMS) czy inteligentne oświetlenie (DALI). Takie technologie przy umowach średnio- i długoterminowych pozwalają naszym najemcom nie tylko walczyć z negatywnymi trendami, ale również realnie oszczędzić – wyjaśnia Anita Pietrykowska.

O skuteczności dialogu z interesariuszami w walce o pozycję rynkową wspomina również Marta Szymborska. Powołuje się na popandemiczny Ranking Firm TSL, wydawany corocznie przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Według autorki rankingu, prof. Haliny Brdulak, zeszłoroczne badanie pokazało, że zrównoważony rozwój zaczyna przynosić efekty. Przychody i rentowność firm, które na niego postawiły, wzrosły szybciej. – Rola niematerialnego dziedzictwa rośnie, marka jest zobowiązaniem. Już dziś wartość niematerialna światowych firm stanowi średnio 84% ich całkowitej wartości. Reputacja jest zatem większościowym „udziałowcem” dużych koncernów. W kontekście zwiększającego się udziału niematerialnego dziedzictwa w całości wyceny przedsiębiorstwa działalność społecznie odpowiedzialna skutkuje wzrostem zainteresowania inwestorów, klientów oraz pracowników, zwiększając ich zaangażowanie oraz zaufanie, co bezpośrednio przekłada się na zyski – mówi Marta Szymborska.

Kolejny nasz rozmówca – Eliza Bednarek, Marketing Manager, VGL Solid Group – podkreśla, że świat nigdy nie zmieniał się tak dynamicznie, jak dziś – to, co nas łączy jako biznes, to funkcjonowanie w tym samym niepokoju przy niewykorzenionych wcześniej modelach funkcjonowania oraz strategiach, które mogą nie przetrwać, jeżeli nie zostaną zmodyfikowane do „nowej rzeczywistości”. Chęć pogodzenia maksymalizacji zysków z potrzebami społecznymi i wymaganiami ekologicznymi wymaga wypracowania nowego modelu działania poprzez innowacje, które łączą rozwój biznesu z realną zmianą społeczną. Tym, co kluczowe w poszukiwaniu tych innowacji, jest myślenie w perspektywie strategicznej i zwrócenie uwagi na podstawową działalność firmy – procesy biznesowe, oferowane produkty czy usługi. – Jako liderzy biznesu przez lata budowaliśmy swoją pozycję rynkową w oparciu o umiejętność odpowiadania na „potrzeby klientów”, to samo możemy zrobić w kontekście CELEO – z tą różnicą, że klientem stają się pracownicy, lokalne społeczności, wszyscy osadzeni w środowisku naturalnym i ich „potrzeby’. Ta strategia to niemal gotowy przepis na zbudowanie nowego modelu lub modyfikację istniejącego tak, by oprzeć go o efektywne i zrównoważone cele biznesowe, ale przede wszystkim wskazuje drogę ku sprostaniu największym wyzwaniom – zauważa Eliza Bednarek.

Projekty CSR

Optymalnym więc rozwiązaniem jest model, w którym zasady CSR są zintegrowane ze strategią biznesową firmy. Wspominane wcześniej ekonomia, ekologia i społeczeństwo to są dobre fundamenty takiej strategii.

W FM Logistic działa Fundacja FM, która prowadzi wiele projektów społecznych. Od 2017 r. współpracuje ściśle z inną fundacją, Samodzielni Robinsonowie, realizując program Bezpieczny Staż stanowiący wsparcie dla młodzieży pozostającej w opiece zastępczej w ich dążeniu do samodzielności i odnalezieniu swojego miejsca w świecie. Program składa się z warsztatów logistycznych oraz staży organizowanych przez pracowników FM Logistic. – Dzięki nim młodzież w bezpiecznym i przyjaznym środowisku biznesowym przygotowywana jest do opuszczenia pieczy zastępczej i samodzielnego budowania przyszłości. Do tej pory odbyło się już 88 staży. Nasi pracownicy dzielili się ze stażystami swoją wiedzą i zasadami pracy na danym stanowisku. W ciągu 5 lat zostało przeprowadzonych 15 warsztatów z grami „Czym jest logistyka” lub „Samodzielny Robinson” (zwiedzanie naszych jednostek, informacje od pracowników o zawodach oraz uprawnieniach, jakie trzeba posiadać w branży logistycznej). W działaniach tych wzięło udział 234 młodych z pieczy zastępczej – uzupełnia Wiesław Szydłowski.

Panattoni natomiast w związku z wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą zdecydowanie na to zareagowało w swoich działaniach CSR. Firma udostępniła wolne powierzchnie przemysłowe firmom ukraińskim, umożliwiając relokację zasobów, a także dołączyła do akcji #Property4Ukraine.

W trakcie pandemii Panattoni wspierało placówki medyczne – zarówno finansowo, jak i materialnie, m.in. dostarczając sprzęt o wartości 500 tys. zł do szpitali w Białymstoku, Szczecinie i Poznaniu. – Jesteśmy również sponsorem dwóch akademii piłkarskich, Widzewa Łódź, a także BVB im. Łukasza Piszczka, dosłownie kilka tygodni temu otwarty został obiekt sportowy Panattoni Arena – miejsce realizacji marzeń dzieci. Inwestycja powstała z myślą właśnie o dzieciach oraz dla dzieci i daje im możliwość profesjonalnego kształcenia. Ponadto przez zaangażowanie w sport swoich pracowników wspiera takie organizacje, jak UNICEF czy Instytut Curie. Wspieramy również lokalne społeczności, m.in. tworząc niezbędną infrastrukturę drogową w rejonach inwestycji, budując chodniki czy stawiając przystanki autobusowe. Reagujemy również na inne potrzeby, m.in. finansując remonty oddziałów szpitali i centrów zdrowia (w czerwcu ukończony został remont i aranżacja powierzchni poczekalni oddziału dziennego psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Gdańskim Centrum Zdrowia) czy wyposażając gabinet integracji sensorycznej w jednej ze szkół podstawowych w Warczu – dodaje Anita Pietrykowska.

Kolejnym wartym wymienienia przejawem zaangażowania społecznego to inicjatywy DPD Polska promujące przedsiębiorczość w obszarach wykluczenia społecznego, takie jak: program „Kierunek samodzielność”, przewidziany dla młodzieży u progu dorosłości opuszczającej domy dziecka i ośrodki pieczy zastępczej. DPD Polska powołała do życia także własną fundację, która wspiera kurierów i ich rodziny w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej.

Rafał Nawłoka wspomina również o europejskim projekcie monitorowania jakości powietrza. To inicjatywa, która ma na celu zwrócenie uwagi lokalnych społeczności na kwestie środowiskowe i wpływ jakości powietrza na komfort życia. – 100 czujników Pollutrack zainstalowanych na samochodach i 20 w punktach stacjonarnych dokonuje pomiarów poziomu pyłów PM 2.5, co ułatwia mieszkańcom podejmowanie decyzji dotyczących sposobu spędzania czasu. Warszawa to pierwsze miejsce w Polsce i jedna z kilkunastu europejskich metropolii, w których prowadzone są pomiary – projekt realizowany jest m.in. w Londynie, Pradze, Hamburgu, Lizbonie, Paryżu, Bolonii, Madrycie czy Dublinie – opowiada Rafał Nawłoka.

Z kolei GLS Poland był oficjalnym partnerem logistycznym akcji #ZdrowoRosna, organizowanej przez czołowego producenta nasion w Polsce – W. Legutko. Operator wspierał dostarczenie do szkół i przedszkoli 10 tys. pakietów nasion i materiałów edukacyjnych ufundowanych przez tę firmę. Dzięki temu, przedszkolaki i uczniowie klas 1–3 przez sześć miesięcy mogły się uczyć hodowli kiełków, uprawy warzyw i ziół w przydomowych oraz przyszkolnych ogródkach. – Systematycznie wprowadzamy rozwiązania proekologiczne, w tym oczywiście pojazdy zeroemisyjne. Angażujemy się również w akcje społeczne, jak wspomniana współpraca z W. Legutko czy wsparcie dla Ukrainy. Priorytetowo traktujemy również obszar bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tu warto podkreślić szkolenia niemal 2000 kurierów w barwach GLS z bezpiecznej jazdy, a także doposażenie vanów w urządzenia ułatwiające manewry parkingowe – dodaje Małgorzata Markowska.

Interesujące są także standardy GS1 Polska jako wsparcie w prowadzeniu bardziej zrównoważonego biznesu. Przykładem może być ogromna baza z informacjami o ponad 30 mln produktów sprzedawanych w Polsce, która umożliwia sprzedawcom weryfikowanie jakości danych i lokalnego pochodzenia produktu, a przez to budowanie bardziej zrównoważonego asortymentu. – Rzetelne i wiarygodne dane z bazy produktowej GS1 Polska eProdukty wspierają również polską aplikację Asisto do rozpoznawania produktów dla konsumentów niepełnosprawnością narządu wzroku. GS1 Polska oferuje poza tym kody GS1 DataBar, które zawierają dodatkowe informacje w stosunku do tradycyjnego kodu EAN-13. Lepsza identyfikowalność poprawia zarządzanie asortymentem, a tym samym zmniejsza liczbę wyrzucanych produktów spożywczych. Z GS1 DataBar korzystają m.in. Biedronka i Żabka, nie tylko blokując sprzedaż produktów, których ważność upłynęła. Systemy IT wykorzystywane w sklepach i korzystające z informacji zapisanej w kodach GS1 DataBar pozwalają szybko obniżyć cenę tych produktów, których termin spożycia za chwilę się skończy – wyjaśnia Marta Szymborska.

Pełne zaangażowanie

Sporo się dzieje również w GXO. W tym roku firma wydała swój pierwszy raport ESG. Dokument ten przedstawia kluczową rolę logistyki w osiąganiu celów ESG wielu wiodących światowych marek. ESG ma kluczowe znaczenie dla działań GXO niezależnie od tego, czy chodzi o projektowanie bezpiecznych i zrównoważonych łańcuchów dostaw, które zmniejszają ilość odpadów i zużycie energii, budowanie wspólnych ścieżek kariery, które sprzyjają zaangażowaniu i pomagają tworzyć zróżnicowane zespoły pracowników, czy też zapewnianie najlepszych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego. – Nasze najlepsze projekty, takie jak: zbiórki z Bankami Żywności, szkolenia w ramach Akademii Managera, projekt rozwoju zawodowego „Kobiety potrafią”, kampania integracyjna „Poznajmy się” oraz kampania bezpieczeństwa „Droga do zera wypadków” ilustrują i promują podstawowe wartości GXO: bezpieczeństwo, szacunek, pozytywny wpływ, przełomowe rozwiązania i osiągnięcia. Działania podejmowane w imię tych wartości pomagają nam również w budowaniu silnych i zgranych zespołów, szczególnie w czasie pandemii, kiedy pracownicy naszych kilkudziesięciu centrów logistycznych nie mieli możliwości spotkać się osobiście. Dzięki takim praktykom jesteśmy w stanie zaangażować członków zespołów we wszystkich lokalizacjach, również pracowników magazynowych, dlatego zamierzamy nadal rozwijać takie projekty – tłumaczy Joanna Borkowska-Iwanek, Dyrektor HR GXO na Polskę i Czechy.

GXO Stoke hi 31 GXO edit

Ciekawym wyrazem społecznej odpowiedzialności jest wprowadzenie usługi dostawy produktów leczniczych bezpośrednio do domu pacjenta w Arra Group. Zdaniem Sebastiana Sawińskiego, Acting Directora of Sales and Marketing, Arra Group, wyjątkowe okoliczności związane z pandemią CODIV-19 wymagały szczególnych rozwiązań. Dla wielu pacjentów, zwłaszcza tych z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz w starszym wieku, zakup leków z dostawą do domu jest wciąż ogromnym ułatwieniem. – W czasie pandemii miał jeszcze większe znaczenie, gdyż pozwolił ograniczyć do minimum kontakty pacjenta narażonego na cięższy przebieg zachorowania. Nasze wartości, zwinność, nieszablonowe myślenie i troska o pacjentów nie pozwoliły nam przejść obojętnie obok problemu, jakim jest dostarczenie leków, często ratujących życie pacjentom, którzy nie mogą lub boją się wychodzić z domu – dodaje Sebastian Sawiński.

W innym obszarze Arra Group systematycznie wymienia flotę vanów i ciągników na nową, spełniającą najwyższe normy EURO. – Sukcesywnie zwiększamy również liczbę naszych vanów, które oprócz standardowego sposobu zasilania agregatów, tzn. paliwem diesel, mają również możliwość podłączenia plug-in. Działa to w sytuacji, gdy kierowca przyjedzie wcześniej na załadunek/rozładunek, może się podłączyć do stacji ładującej u klienta i wyłączyć główny silnik pojazdu, bez ryzyka wyłączenia agregatu, a tym samym mieć możliwość utrzymania właściwej temperatury w przestrzeni ładunkowej – kończy Sebastian Sawiński.

Eliza Bednarek jako najciekawsze projekty CSR w VGL Solid Group wymienia m.in.: zbiórki rzeczy używanych, które są comiesięczną akcją charytatywną, a środki z ich sprzedaży w sklepie charytatywnym zasilają Fundację Wspierania „Razem po sukces”. Dochód ze sprzedaży rzeczy w sklepie jest przeznaczany na rehabilitację i tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Co miesiąc zasilany jest wiec Sklep Charytatywny Fundacji Wspierania „Razem po Sukces” w Wejherowie. Innym projektem skierowanym do lokalnej społeczności jest pasieka VGL Solid Group. Pasieka sąsiaduje z gdyńską siedzibą firmy, obiektem rodzinnym prowadzonym przez wykwalifikowanego pszczelarza. – Dodatkowo znajduje się w obrębie rezerwatu „Kępa Redłowska”. Firma wspiera rozwój pasieki, aby chronić pszczoły na terenie miejskim, zwiększać ich populację, a przez to wpływać miejską bioróżnorodność. Dzięki współpracy powiększyła się baza dla rodzin pszczelich na tym unikatowym obszarze, który jest rezerwatem na terenie miejskim – uzupełnia Eliza Bednarek. VGL Solid Group odkupuje wyprodukowany miód, tworząc z niego unikalny i wartościowy upominek firmowy.

Przy okazji jego dystrybucji – wyłącznie podczas spotkań osobistych, firma wręcza ulotkę informacyjną o zagrożeniu Colony Collapse Disorder – masowym ginięciem pszczół, prowadząc działania edukacyjne, a także przekazuje nasiona do przygotowania własnej łąki kwietnej dla wsparcia dzikich pszczół. – W obszarze usług wspieramy firmy, które obrały drogę do zeroemisyjności, oraz zachęcamy pozostałych do ograniczania wpływu z działalności na rzecz środowiska poprzez wybieranie armatorów, którzy oferują serwisy zasilane LNG. Wybierając takie rozwiązania, klienci redukują emisje generowane przez przewożone TEU o indywidualnie wyliczaną ilość w zależności od wielkości ładunków. W ten sposób nasi klienci przyczyniają się do poprawy jakości powietrza dzięki ogromnej redukcji następujących zanieczyszczeń powietrza: SOx, NOx, PM10 – kończy Eliza Bednarek.

W podobnym „przyrodniczym” obszarze swoje projekty realizuje spółka AsstrA Polska, m.in. współpracuje z fundacją Aeris Futuro i wspólnie uczestniczy w nasadzeniach leśnych. Poza tym w innych dziedzinach spółka edukuje młodzież w dziedzinie logistyki oraz zasad funkcjonowania biznesu. W ramach akcji charytatywnej AsstrA sfinansowała zakup obcojęzycznych słowników transportowych dla uczniów i studentów warszawskich uczelni. – Kilkakrotnie udało się również zorganizować nieodpłatne transporty na rzecz Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz pomoc humanitarną dla Ukrainy – dodaje Kamila Rynkiewicz.

Na koniec Ewelina Jabłońska-Gryżenia mówi, że Grupa Raben od 2019 r. jest członkiem inicjatywy CSR Europe Responsible Trucking, która zrzesza liderów łańcucha wartości transportu w Europie. – Jej celem jest poprawa warunków pracy kierowców zawodowych. Efektem naszego zaangażowania jest dokument Standardy socjalne w transporcie, który jasno określa wytyczne dotyczące warunków pracy kierowców – uzupełnia Ewelina Jabłońska-Gryżenia. W 2021 r. standardy zostały oficjalnie ogłoszone, a Grupa Raben zadeklarowała, że do końca 2024 r. wdroży wszystkie określone w nich wymagania.

Sławomir Erkiert


Zobacz także

Czy perturbacje w przewozach morskich rozwijają inne gałęzie transportu?
Logistyka ostatniej mili nie może działać bez magazynów miejskich
Nowe porządki w transporcie lekkim
Gdzie sprawdzają się dostawy wewnętrzne w systemie Milk Run?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Zrównoważony rozwój i transformacja cyfrowa kształtują przyszłość produkcji
Grupa Raben podsumowuje postępy w realizacji zobowiązań ESG
Raben szkoli kierowców w wirtualnej rzeczywistości
Aplikacja DPD Mobile otrzymuje nowe funkcjonalności

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów