Przejdź do artykułu
2020-06-23 | Wymiana doświadczeń

Kuchnie dla NATO – NATO od kuchni

W czasach słusznie minionych popularny był slogan: „obrońcy granic nie płacą za nic”. Jak wiadomo, za obronę polskich granic odpowiada głównie Sojusz Północnoatlantycki, czyli NATO. Czy owi „obrońcy polskich granic” rzeczywiście „nie płacą za nic” ? Temat odpraw celnych dostaw na potrzeby NATO nie jest łatwy, więc zanim przyjmiemy zlecenie spedycyjne, warto poświęcić chwilę na przeanalizowanie tematu.

Trochę teorii…

Podstawą do zwolnienia z należności celno-podatkowych jest w tym przypadku art. 42 ustawy Prawo Celne w brzmieniu:

Art. 42. Zwolnione od należności przywozowych są towary przywożone w zakresie przewidzianym w Umowie między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 oraz z 2008 r. poz. 1052).

Odprawy celnej dokonuje się z zastosowaniem tzw. formularza 302, o czym mówi §  11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych, w brzmieniu:

§  11.

1.  Wyposażenie oraz uzasadnione ilości żywności, zaopatrzenia i innych towarów wprowadzane na obszar celny Unii lub wyprowadzane poza ten obszar na wyłączny użytek:

1) obcych sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego i innych państw uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju,

2) sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami podejmowanymi w ramach Traktatu Północnoatlantyckiego lub Partnerstwa dla Pokoju

- można zgłosić na formularzu 302, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2.  W przypadku wprowadzania towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na obszar celny Unii - do formularza 302 dołącza się zgodę właściwego organu na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaną na podstawie art. 3 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110).

3.  Przepis § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.*

* Cytowany przepis mówi iż „przed dokonaniem zgłoszenia celnego informacje zawarte w formularzu, o którym mowa w ust. 1, wymagają poświadczenia osoby upoważnionej przez państwo wysyłające”.

Formularz 302, który w tym przypadku zastępuje zgłoszenie celne, należy przedstawić organom celnym oraz dołączyć do niego zgodę właściwego organu na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej. Formularz 302 (który należy przedłożyć w oryginale) musi być poświadczony przez właściwy organ państwa wysyłającego, a do tego należy dołączyć stosowną zgodę polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Na formularzu 302 musi się również podpisać przewoźnik.

W tym przypadku nie ma oczywiście mowy o stosowaniu jakichkolwiek uproszczeń celnych.

… i trochę praktyki…

Niestety, zdobycie wszystkich tych dokumentów w oryginale i prawidłowo wypełnionych graniczy z cudem. Polskie urzędy celne czytają przepisy literalnie, zaś wojskowi z NATO przyzwyczajeni są do uprzywilejowanego traktowania i nie rozumieją, skąd ta upierdliwość. Dla agencji celnej usługa ta jest niezmiernie czasochłonna, gdyż urzędy celne nie mają doświadczenia z takimi odprawami i muszą się wczytywać od początku w akty prawne, konsultować z izbami administracji skarbowej itp. Wszelkie dokumenty trzeba zaś dostarczać organom celnym osobiście, bez pośrednictwa systemu AIS.

Czym je i co pije żołnierz (NATO)?

Odpowiedź na pytanie, „czym je żołnierz?” znają chyba wszyscy – „żołnierz je obrońcą granic”. Znalezienie odpowiedzi na pytanie, co (i w jakich ilościach) pije żołnierz, jest znacznie trudniejsze, ale przy odrobinie wysiłku, w polskim prawodawstwie możemy znaleźć rozwiązanie i tej zagadki. Przynajmniej, jeśli chodzi o żołnierzy NATO.

Odpowiedź na wzmiankowane pytanie przynosi rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1748). Zgodnie z § 38 ust. 3.48) w/w rozporządzenia:
„Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, sprzedawane w mesach i stołówkach Dowództwa Sojuszniczego, mogą nabywać wszystkie osoby, bez względu na ich obywatelstwo, przebywające na terenie obiektów Dowództwa Sojuszniczego, które ukończyły 18 rok życia, o ile miesięczne nabycie tych wyrobów przez te osoby, kontrolowane przez Dowództwo Sojusznicze, nie przekroczy następujących ilości:

1) papierosy ‒ 600 sztuk;

2) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) ‒ 300 sztuk;

3) cygara ‒ 150 sztuk;

4) tytoń do palenia ‒ 500 gramów;

5) alkohol etylowy ‒ 3 litry;

6) wino i napoje fermentowane ‒ 9 litrów;

7) piwo ‒ 30 litrów;

8) produkty pośrednie ‒ 6 litrów.”

Po przeliczeniu na 1 dzień kalendarzowy, wychodzi nam, że 1 żołnierz NATO może w ciągu jednego dnia wypić:

  • alkoholu etylowego - 100 g czystego alkoholu na 1 dzień (czyli około 250 g wódki 40%),
  • do tego 0,9 l. (czyli ponad 1 butelkę) wina,
  • 1 litr piwa,
  • 0,2 litra produktów pośrednich.

Na wypadek, gdyby po takiej dawce jeszcze cokolwiek kontaktował, może dodatkowo znieczulić się tytoniem, w ilościach dobowych:

  • 20 papierosów
  • do tego 10 cygaretek
  • do tego ok. 16 gr tytoniu do palenia.

Po lekturze treści rozporządzenia, proponuję powierzyć obronę polskich granic zakonowi karmelitów bosych. Jest ich mniej niż wojsk NATO, są słabiej wyszkoleni i znacznie gorzej wyposażeni. Ale przynajmniej będą cokolwiek kontaktować w godzinie próby !

Piotr Sienkiewicz, Dyrektor ds. Rozwoju w Rusak Business Services

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Auto ID w polskich magazynach jest na wysokim poziomie
Za działaniem serwerowni stoją kosztotwórcze procesy
Rozwiązania NOYEN optymalizują procesy mycia przemysłowego
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

"Towary powracające" tematem felietonu Grupy Rusak
O czym powinien pamiętać importer alkoholi
W Polsce urzędnik może być sędzią we własnej sprawie
Eksport wyrobów akcyzowych może sprawić wiele problemów
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA