Przejdź do artykułu

Top Logistyk

Top Logistyk 1/2011
<< Cofnij

Przewoźnik z reputacją

Najbliższe miesiące będą bardzo ważne dla uczestników rynku transportowego. W życie wejdzie bowiem kilka nowych unormowań prawnych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 4 grudnia br., a dotyczą m.in. dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, a także wspólnych reguł i warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.
przweoźnik
 
Ważne kompetencje
 
W bieżącym roku przewoźników czeka sporo nowych regulacji prawnych Zmianom ulegną m.in. wymagania, jakie musi spełniać przewoźnik w zakresie kompetencji zawodowych, sytuacji finansowej oraz odpowiedniej reputacji. Wprawdzie generalnie rzecz biorąc, w stosunku do kadry zarządzającej transportem będą wymagane podobne kompetencje, jak dotychczas, jednak wydłużona zostanie  lista owych osób zarządzających transportem. Do tej pory była to osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, a także zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym. Po 3 grudnia br. chodzić będzie o osobę zarządzającą operacjami transportowymi, a zatem o pracownika, dyrektora, udziałowca, właściciela, członka organu zarządzającego firmą, a nawet osobę wyznaczoną na drodze cywilno-prawnej. Będzie ona posiadać certyfikat niezależny od obszaru, na którym wykonywane są przewozy (dotychczas odrębny dla przewozów krajowych i międzynarodowych). Od 4 grudnia  dodatkowym wymogiem dla osoby zarządzającej operacjami transportowymi, która została wyznaczona przez przedsiębiorcę w drodze umowy cywilno-prawnej ma być: zamieszkanie na terenie Unii Europejskiej; spełnianie wymagań w zakresie dobrej reputacji i kompetencji zawodowej; sprecyzowanie zadań, które ta osoba ma wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły; określenie zakresu obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem; zagwarantowanie niezależności tej osoby od kontrahentów przewoźnika. Liczbę przedsiębiorstw, w których ta osoba zarządza transportem ograniczono do czterech, a flotę pojazdów, którymi ta osoba zarządza we wszystkich przedsiębiorstwach do pięćdziesięciu. Odpowiednią reputacją będą musieli wykazać się przedsiębiorcy, członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, jak również osoby zarządzające transportem. Dyskwalifikujący będzie w tej kwestii np. wyrok sadu za przestępstwo (do 3 grudnia 2011 mówi się wyłącznie o przestępstwie umyślnym), jak również każde orzeczenie nakładające sankcję (w tym także decyzje administracyjne), ale także np. poważne naruszenie przepisów krajowych w zakresie prawa handlowego. upadłościowego, dotyczącego płac i warunków zatrudnienia czy odpowiedzialności zawodowej. 
 

 
Jak wynika z danych Ministerstwa Infrastruktury, w Polsce udzielono nieco ponad 9 tys. licencji na przewóz osób oraz ponad 62 tys. licencji na przewóz rzeczy. W sumie licencjonowany transport odbywa się z wykorzystaniem ponad 120 tys. środków przewozowych (ok. 5 tys. licencji dotyczy uprawnień tylko na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy).
 
przewoźnik
 
Licencja i siedziba
 
Obowiązywać będą nowe rodzaje uprawnień wymaganych od przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy. Podstawę wykonywania przewozów w międzynarodowym transporcie drogowym stanowi obecnie licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. Później licencja będzie również, ale wspólnotowa, natomiast niezbędne będzie także zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przedsiębiorcy będą zatem musieli uzyskać nowe dokumenty, gdyż dotychczasowe uprawnienia, po 3 grudnia nie będą już ważne. Nowe przepisy wymagać będą też, aby siedziba firmy składała się z lokali, w których są prowadzone (i przechowywane) dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp muszą mieć organy uprawnione do nadzoru i kontroli przewoźnika.
 
 
Idzie o pieniądze
 
Nowe przepisy określają też wymagania odnośnie sytuacji finansowej uczestników rynku transportowego. Utrzymują zasadę, że wartość przedmiotu oceny wynosi co najmniej 9 tys. euro na pierwszy pojazd samochodowy i 5 tys. euro na każdy następny pojazd samochodowy. Przedmiotem oceny po 3 grudnia 2011 r. będzie zarówno kapitał, jak i rezerwy (obecnie są to dostępne środki finansowe i majątek). Dokumentami potwierdzającymi będą natomiast: poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę roczne sprawozdanie finansowe lub (za zgodą organu wydającego zezwolenie) zabezpieczenie w postaci gwarancji lub ubezpieczenia wydanych przez bank, instytucję finansową lub firmę ubezpieczeniową (obecnie jest to roczne sprawozdanie finansowe lub dokumenty potwierdzające: dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce czy na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami; posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych; udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych; własność nieruchomości).
 
(MJ)
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów