2020-03-17 | Głos z rynku

Co czeka branżę transportową?

Deficyt kierowców w Europie to obecnie największe wyzwanie dla menedżerów flot. Szacuje się, że rynek potrzebuje około 100 000 dodatkowych pracowników, aby zaspokoić aktualne potrzeby firm transportowych. Przy czym zapotrzebowanie to nieustannie rośnie. Próbując przeciwdziałać temu trendowi, spedytorzy aktywnie poszukują nowych pracowników za po-średnictwem różnych kanałów rekrutacyjnych.
Powyższe informacje są jednym z wielu wniosków przedstawionych w raporcie: „Driving Forces -Challenges an oportunities in the European Road Transport”. Dokument został przygotowany przez firmę konsultingową Frost & Sullivan na zlecenie Edenred i UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA). Na jego potrzeby przeprowadzono szereg wywiadów z menedżerami flot w całej Europie. Specjaliści zostali zapytani między innymi o ich obecne wyzwania.
 
Carsten Bettermann, dyrektor generalny UTA, stwierdza: „Zatrudnianie i długoterminowe utrzy-manie wykwalifikowanych kierowców stanowi istotna kwestię dla menedżerów flot. Nie chodzi tylko o optymalne wykorzystanie floty, ale także o zwiększenie jej wydajności. Wysoko wykwali-fikowany kierowca może wygenerować oszczędności w zużyciu paliwa na poziomie od 10 do 20 procent.” Aby osiągnąć ten cel, branża musi przygotować konkurencyjne pakiety wyna-grodzeń obejmujące świadczenia społeczne, a także atrakcyjne programy motywacyjne dla kierowców.
 
Zarządzanie złożonymi kosztami operacyjnymi

Kolejne wyzwanie, z którym zmaga się branża to zarządzanie codziennymi kosztami. Poziom obciążenia różni się w zależności od wielkości floty, czasu podróży, poziomu płac i podatków. W przypadku większości firm, na pierwszym miejscu w zestawieniu kosztów cał-kowitych  znajduje się wynagrodzenie kierowcy, które stanowi od 30% do 34% sumy obciążeń. Kolejne pozycje zajmują: koszty paliwa (25% do 30%), zarządzania parkiem pojazdów i ich utrzymania (20 %), a także opłaty drogowe (8% do 12%). Aby redukować poziom wydat-ków, spedytorzy mogą korzystać z różnych rozwiązań, m. in. kart paliwowych, które umożli-wiają obniżenie ceny zakupu paliwa i upraszczają fakturowanie oraz oferują wiele op-cji/możliwości kontrolnych. Na zwiększenie rentowności firmy transportowej wpływają również dodatkowe udogodnienia: serwis zwrotu podatku lub interoperacyjne rozwiązania do reje-stracji opłat drogowych, takie jak urządzenie UTA One®,  które pozwala, by kierowca koncen-trował  się na swojej podstawowej pracy. Innym skutecznym sposobem na obniżenie kosztów są innowacje telematyczne, stosowane w 37 % europejskich ciężarówek. „Optymalne wykorzy-stanie ładunku i unikanie pustych przejazdów, które ze względu na asymetryczny przepływ towarów w przypadku europejskich spedytorów wynoszą około 25 %,  to także duży potencjał oszczędności”, dodaje Carsten Bettermann. „Cyfryzacja otwiera tutaj zupełnie nowe możliwo-ści, które w nadchodzących latach uzupełnią stosowne aktualnie rozwiązania”.

Finansowanie i utrzymanie floty

Zarządzanie flotą oraz zakup i utrzymanie parku pojazdów wymagają znacznych inwestycji. W celu zmniejszenia długoterminowych obciążeń finansowych także na tym polu menedżero-wie flot nieustannie poszukują opcji optymalizacji kosztów. Ważne jest, aby znaleźć optymalną równowagę między dostępnymi możliwościami: zakupem pojazdu, leasingiem i różnymi mo-delami wynajmu. Na znaczeniu coraz bardziej zyskuje leasing pojazdów, który  znacznie zmniejsza obciążenie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Ta forma finansowania stanowi obecnie 70 % wszystkich nowych rejestracji w Europie. W kontekście kosztów kluczową zmien-ną jest także konserwacja pojazdów. Ma to znaczenie szczególnie w krajach takich jak Rumu-nia, gdzie przeciętny użytkowany pojazd ma 15 lat (to dwa razy więcej niż we Francji).  Znaczne oszczędności może przynieść także konserwacja predykcyjna, w której by proaktyw-nie unikać błędów i awarii sprzętu brane są pod uwagę wszystkie parametry pojazdu.
 
„To samo dotyczy paliw alternatywnych, takich jak skroplony gaz ziemny (LNG) lub energia elektryczna, chociaż obie technologie wciąż mają swoje ograniczenia”, mówi Carsten Better-mann.
 
Dostęp do bezpiecznych parkingów
 
W niektórych regionach Europy liczba strzeżonych parkingów jest znikoma. Podczas, gdy licz-ba pojazdów na europejskich drogach w ostatnich latach znacznie wzrosła, liczba miejsc parkingowych pozostała niezmieniona. W  2019 r. istniało tylko 57 certyfikowanych parkingów strzeżonych, około 500 parkingów strzeżonych i około 5000 parkingów bez zabezpieczeń. Ich rozmieszczenie w całym obszarze dróg Europy jest bardzo nierównomierne.
Z myślą o potrzebach kierowców opracowano wiele platform i aplikacji internetowych, które oszczędzają czas, pomagają w rezerwacjach miejsc parkingowych oraz w płatnościach na stacjach paliw. „Nasza usługa parkingowa ParkWell oferuje firmom spedycyjnym sieć par-kingów, które chronią pracowników oraz ładunek podczas tzw. pauzowania w całej Euro-pie”, wyjaśnia Carsten Bettermann. „Wszelkie opłaty parkingowe można szybko i łatwo uregu-lować za pomocą karty UTA lub naszego urządzenia pokładowego”. W miejscach postoju również rozszerzono ofertę o dodatkowe usługi, takie jak zakwaterowanie, prysznice, restau-racje, sklepy, siłownie i kina.

Antoine Dumurgier, dyrektor operacyjny Edenred Fleet & Mobility Solutions, komentuje: „Ra-port Edenred podkreśla znaczenie daleko idących zmian w europejskim sektorze transportu. Rzuca światło na obecne wyzwania stojące przed branżą. Podkreśla trendy, takie jak wpro-wadzanie nowych technologii pokładowych, które będą istotnym motorem wzrostu i wydajności dla firm transportowych. Edenred zapewnia wsparcie menedżerom flot oraz spe-cjalistom branży w ich codziennych zmaganiach. Pomaga wykorzystywać możliwości rozwoju poprzez zapewnienie skutecznych rozwiązań technologicznych. Pozwala również mierzyć się z wyzwaniami, takimi jak niedobór odpowiednio wykwalifikowanych kierowców oraz zarzą-dzanie flotą i jej utrzymanie ”.
 
Pełna wersja raportu jest dostępna pod adresem: http://www.whitepaper2020.uta.pl

Zobacz także

Kardex prezentuje LR35 i zaprasza na targi do Poznania
GEFCO Polska wprowadza regularny transport towarów do Maroko
Korean Air uruchomił bezpośrednie połączenie pomiędzy Seulem a Budapesztem.
AsstrA otwiera przedstawicielstwo w niemieckim Hamburgu
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Emapa pomaga optymalizować dostawy w obliczu pandemii
Transport między krajami odbywa się płynnie
Biura tłumaczeń są pomocne przy prowadzeniu biznesu transportowego
Branża transportowa wymaga dużych zmian w cyfryzacji
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA