Przejdź do artykułu

Top Logistyk

Top Logistyk 3/2023
<< Cofnij

Wpływ negatywno-pozytywny

CSR w logistyce staje się niezbędnym elementem sukcesu biznesowego, ponieważ coraz większa liczba konsumentów przykłada wagę do etycznych i ekologicznych praktyk firm. Przedsiębiorstwa logistyczne, które skutecznie wdrażają CSR, nie tylko budują pozytywny wizerunek, ale również osiągają korzyści finansowe poprzez zwiększenie efektywności operacyjnej i zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na zrównoważone usługi logistyczne.

Dla biznesu jest oczywiste, że we współczesnym świecie CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, jest coraz ważniejszym elementem w działalności firm logistycznych. CSR odnosi się do sposobu, w jaki organizacje integrują troskę o społeczeństwo i środowisko naturalne w swoje strategie i operacje biznesowe.

Firmy mają duży wpływ na społeczeństwo i środowisko, dlatego coraz więcej z nich podejmuje działania mające na celu minimalizowanie negatywnych skutków swojej działalności oraz przynoszenie korzyści społeczności lokalnej. Przykładowe obszary, na które skierowane są inicjatywy CSR w firmach logistycznych, to ochrona środowiska, efektywność energetyczna, redukcja emisji gazów cieplarnianych, zarządzanie odpadami oraz zrównoważony rozwój.

Świadomość ekologiczna oraz chęć pozostawienia po sobie zdrowego świata dla kolejnych pokoleń wymagają od biznesu (i nie tylko) zmiany dotychczasowych nawyków oraz zachowania. Stąd przesłanie, które realizują rozmaite strategie CSR, w których biznes ma szanować środowisko i otaczającą go przestrzeń. Dzisiaj firma to byt społeczny oparty na ekonomii, ekologii i społeczeństwie, który utrzymuje klarowne i oparte na szacunku relacje między tymi przestrzeniami.

Przewidywalne relacje

Zdaniem Maksymiliana Pawłowskiego, Kierownika ds. Komunikacji Korporacyjnej DPD Polska Sp. z o.o. odpowiedzialna społecznie firma logistyczna powinna przede wszystkim promować i realizować potrzeby i idee płynące zarówno z międzynarodowych regulacji prawnych, jak i bezpośrednich głosów współczesnego klienta, pracownika czy partnera biznesowego, którzy chcą być częścią bądź korzystać ze zrównoważonej platformy logistycznej z jednoczesnym zagwarantowaniem wyboru spośród różnorodnych form dostaw.

Jednak tej odpowiedzialności społecznej nie należy zawężać jedynie do obszarów biznesowego czy operacyjnego – należy patrzeć holistycznie pod kątem wpływu firmy na całe otoczenie społeczne, gospodarcze oraz biznesowe. Biorąc pod uwagę tak szeroką perspektywę wpływu, inaczej projektuje się obecnie strategię zrównoważonego rozwoju. Staje się ona transwersalna, obejmując wszystkie obszary działania firmy oraz zmianę sposobu myślenia wszystkich pracowników, współpracowników oraz partnerów biznesowych. Aby mieć realny wpływ na otoczenie, nie wystarczy dzisiaj patrzeć tylko w głąb organizacji, należy spojrzeć na zewnątrz, mapując wszystkie połączenia i obszary wpływu. To pozwala lepiej zrozumieć szerszą rolę organizacji, również tę społeczną czy środowiskową. Zrozumienie tego jest podstawą do stworzenia skutecznych planów działania, łączących DNA firmy z potrzebami otoczenia – wyjaśnia Maksymilian Pawłowski.

W opinii Kamili Góreckiej, QHSE-PL Managera, Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z.o.o., Sp.k., świat, w którym wszyscy działamy, szybko się zmienia – od wyzwań politycznych i społecznych po zmiany klimatyczne i zasadniczo nowe warunki rynkowe. Ta ciągła zmiana stawia nowe wymagania nie tylko przed Hellmann jako firmą, ale także przed każdym z jej pracowników. Misja i wartości określają, w jaki sposób firmy zamierzają osiągnąć ten cel. – Relacje interpersonalne między współpracownikami i zewnętrznymi interesariuszami pozostają centralnym elementem. W końcu decydującą stałą w czasach charakteryzujących się ciągłymi zmianami jest dobro środowiska, naszych pracowników, a także naszych klientów i partnerów – dodaje Kamila Górecka.

Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability, Grupa Raben, podkreśla natomiast, że zrozumienie i zmierzenie własnego wpływu – zarówno negatywnego, jak i pozytywnego – na otoczenie, tj. środowisko i ludzi, a następnie podjęcie konkretnych działań w kluczowych obszarach stanowi podstawę funkcjonowania odpowiedzialnego przedsiębiorstwa. Jego istotą jest dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu oraz maksymalizacji pozytywnego.

Z punktu widzenia dostawcy usług logistycznych kluczowe wydaje się być przede wszystkim działanie zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Transformacja klimatyczna jest procesem, dlatego tak ważne jest podejmowanie codziennego wysiłku zmierzającego do ograniczenia wpływu na klimat, w tym m.in. poprzez poprawę efektywności i doskonałość operacyjną, która finalnie przekłada się na ograniczenie śladu węglowego. Z drugiej strony to również ciągłe monitorowanie możliwości wdrażania innowacji i nowych rozwiązań, bez których nie można mówić o pełnoskalowej zmianie – uzupełnia Ewelina Jabłońska-Gryżenia. Dodaje jednocześnie, że transformacja klimatyczna musi być realizowana równolegle do działań dotyczących bezpośrednio ludzi. Walka o klimat nie może bowiem przesłonić społecznego zaangażowania, z definicji nakierowanego na ludzi – ich bezpieczeństwa i warunków pracy. – Budowanie kultury bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zagrożeniom i wypadkom, stwarzanie dobrych warunków sprawia, że przedsiębiorstwo jest w stanie pozytywnie oddziaływać na najbliższe otoczenie, w którym działa – kończy Ewelina Jabłońska-Gryżenia.

Jest zysk

Firmom realizującym na wysokim poziomie CSR niektórzy stawiają pytanie „Jak pogodzić ze sobą chęć maksymalizacji zysków w przedsiębiorstwie z potrzebami społecznymi oraz wymaganiami ekologicznymi?”. Odpowiedź, wbrew pozorom, jest bardzo prosta. Maksymalizacja zysków w przedsiębiorstwie może być skutecznie połączona z potrzebami społecznymi i wymaganiami ekologicznymi, tworząc synergiczne podejście, które przynosi korzyści zarówno firmie, jak i społeczeństwu oraz środowisku naturalnemu. Współczesne przedsiębiorstwa coraz bardziej zdają sobie sprawę z rosnącej roli społecznej, jaką odgrywają. Już nie wystarcza jedynie koncentrować się na generowaniu maksymalnych zysków dla udziałowców czy inwestorów. Firmy coraz częściej dostrzegają, że są one integralną częścią społeczności, w której funkcjonują, i mają wpływ na jej dobrobyt.

Zdaniem Dominiki Groblewskiej, Kierownika ds. Zrównoważonego Rozwoju, No Limit Sp. z o.o., organizacje skutecznie działające w myśl zasad zrównoważonego rozwoju uzyskują wymierne korzyści we wszystkich sferach, tj. środowiskowej, społecznej oraz ekonomicznej. Kluczem jest racjonalne określanie potrzeb i podejmowanie inicjatyw w obszarach, które wymagają podjęcia najpilniejszych działań. – W każdej branży ważna jest analiza istotności, której efektem powinna być ocena, jakimi problemami należy się zająć w pierwszej kolejności. Takie podejście daje wiarygodność, zarówno środowiskową, jak i społeczną, a także powinno być gwarantem zysku dla firmy. Konsumenci zauważają i doceniają starania w obszarach wymagających najpilniejszej troski, które są również obiektem ich zainteresowania – dodaje Dominika Groblewska.

Pierwszym krokiem w połączeniu chęci maksymalizacji zysków z potrzebami społecznymi jest rozpoznanie tych potrzeb. Przedsiębiorstwo powinno zbadać oczekiwania i wartości społeczności, w której działa, oraz zidentyfikować obszary, gdzie może wnieść pozytywny wkład. Może to obejmować wsparcie lokalnych społeczności, inwestowanie w rozwój edukacji czy poprawę warunków życia.

Ważne jest również uwzględnienie wymagań ekologicznych. Przedsiębiorstwo powinno dążyć do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez zastosowanie zrównoważonych praktyk biznesowych. Może to obejmować ograniczanie zużycia energii i zasobów, wprowadzanie odnawialnych źródeł energii, optymalizację procesów produkcyjnych czy zwiększenie efektywności energetycznej.

Zdaniem Dariusza Terleckiego, Regional Directora Poland & EE, Webfleet, menadżerom flot czasem może się wydawać, że ochrona ekosystemu niekoniecznie idzie w parze z osiąganiem innych celów biznesowych. Z jednej strony, powinni prowadzić firmę w sposób przyjazny dla środowiska, a z drugiej – muszą mieć kontrolę nad kosztami, pojazdami na drodze oraz wydajnością procesów biznesowych. – W Webfleet uważamy jednak, że te dwa cele można realizować jednocześnie. Można to uzyskać, wykorzystując systemy telematyczne, które pozwalają zarządzać procesami i dostarczają niezbędne dane do uzyskania maksymalnych oszczędności w firmie, przy jednoczesnym dostosowaniu się do wymagań ekologicznych – mówi Dariusz Terlecki.

Połączenie chęci maksymalizacji zysków z potrzebami społecznymi i wymaganiami ekologicznymi przynosi szereg korzyści. Przede wszystkim przedsiębiorstwo zyskuje zaufanie i lojalność klientów, którzy coraz bardziej preferują firmy o odpowiedzialnym podejściu społecznym oraz ekologicznym. Zwiększa to szanse na utrzymanie się na konkurencyjnym rynku oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami. Ponadto firma może zyskać korzyści w obszarze HR, przyciągając i zatrzymując wysoko wykwalifikowanych pracowników. Osoby poszukujące pracy często wybierają pracodawców, którzy mają pozytywny wpływ na społeczność i środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa dbające o te aspekty mogą również czerpać korzyści z lepszej współpracy z lokalnymi władzami i innymi interesariuszami

Zdaniem Eweliny Jabłońskiej-Gryżeni świadome i efektywne zarządzanie obszarem ESG (Environmental, Social, Governance)pozwala nie tylko budować odporność organizacji na ryzyka, ale również kreować wartość zarówno dla udziałowców jak i interesariuszy – dla całego otoczenia. To inny wymiar zysku, komplementarny z wynikami finansowymi. Zrównoważony rozwój wiąże się z innowacyjnością, efektywnością i przedsiębiorczością. One wszystkie budują wartość samego przedsiębiorstwa oraz ułatwiają jego rozwój.

Taką wizję zrównoważonego rozwoju podzielają również klienci czy inwestorzy (zarówno kapitałowi, jak i banki), którzy coraz większą uwagę zwracają na transformację przedsiębiorstwa. Można zauważyć, że kapitał zewnętrzny w większym niż dotychczas stopniu wiąże się z celami zrównoważonego rozwoju. Dostępność kapitału i jego koszty uzależnione są od realizacji zobowiązań w tym obszarze. Również dla klientów rośnie znaczenie zaangażowania i skutecznego zarządzania ryzykami ESG w procesie wyboru dostawców. Wraz z rosnącą świadomością rynku rośnie presja na biznes, aby inwestował on w rozwiązania ekologiczne, bardziej zrównoważone, sprzyjające ludziom i otoczeniu – kończy Ewelina Jabłońska-Gryżenia.

Różnorodne strategie

Na rynku strategie firm odnośnie do CSR są różnorodne. Cel jest jednak zawsze podobny – aktywne angażowanie się w społeczność oraz wpływ na pozytywne zmiany społeczne, ekologiczne i gospodarcze. Maksymilian Pawłowski podkreśla, że DPD Polska nie postrzega odpowiedzialności społecznej czy CSR jako działania wizerunkowego, ale jako standard prowadzenia działalności operacyjnej, który jest jedyną możliwą drogą w kontekście myślenia o przyszłych pokoleniach. – Warto wspomnieć, że jesteśmy firmą kierującą się w działaniach 5 wartościami: ludzie, rozwój, zaangażowanie, odpowiedzialność i jakość, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie naszych planów oraz strategii działania w zakresie CSR i ESG, w tym również nowych inwestycji – dodaje Maksymilian Pawłowski. Podkreśla jednocześnie, że misją jest przede wszystkim doręczanie paczek najlepiej na rynku, neutralnie dla środowiska, używając naszej ekonomii skali, infrastruktury i zasobów.

Ambicją firmy jest w ramach globalnej struktury Geopost osiągnięcie zerowej emisji netto do 2040 r., co zostało potwierdzone przez SBTi. – Działamy też na rzecz potrzeb lokalnych społeczności poprzez Lokalne Projekty CSR, a przez Fundację DPD pomagamy członkom społeczności DPD Polska w trudnych sytuacjach życiowych. Nie zapominamy również o takich rzeczach, jak bioróżnorodność, tworząc pasieki oraz łąki kwietne wokół naszych obiektów. Angażujemy się też w ważne społecznie inicjatywy, np. związane z profilaktyką chorób nowotworowych, czy w różnorodność i inkluzywność – kończy Maksymilian Pawłowski.

Dla No Limit zrównoważony sposób prowadzenia działalności od lat jest kluczowy. Zarówno kwestie społeczne, środowiskowe, jak i tzw. ład korporacyjny stanowią ważny element działań strategicznych. – Rozwijamy biznes w oparciu o te trzy filary, głęboko wierząc, że wybór ten da szansę przyszłym pokoleniom na czerpanie z życia na lepszym poziomie niż ten, który my znamy. Jesteśmy przekonani, że szeroko rozumiany CSR/ESG to zdecydowanie nie tylko wizerunek firmy, ale to przede wszystkim konkretne, namacalne działania pozwalające na osiąganie zrównoważonych celów. To narzędzie wspierające obszary, w których mamy aspiracje do wdrażania niezbędnych zmian – dodaje Dominika Groblewska.

Hellmann realizuje strategię zerowej tolerancji w obszarze przeciwdziałania korupcji, przestrzegając odpowiednich krajowych i międzynarodowych przepisów antykorupcyjnych oraz zapewniając to za pomocą zdefiniowanych środków, które odpowiadają profilowi ryzyka firmy logistycznej, działającej na arenie międzynarodowej. – Ponadto firma realizuje spójną, uczciwą strategię biznesową wobec konkurentów rynkowych, klientów i innych partnerów biznesowych – dodaje Kamila Górecka.

Sebastian Sawiński, Acting Director of Sales and Marketing, Arra Group, podkreśla, że relacje z interesariuszami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi w firmie rodzinnej, takiej jak Arra Group, zbudowane są na fundamencie zaufania oraz troski o pracowników, którzy nierzadko związani są z firmą niemal od początku jej istnienia. – Strategia ESG Arra Group powstała w wyniku dialogu z interesariuszami wewnętrznymi. Ma ona charakter unikalny, ponieważ jako jedyna firma w branży wybraliśmy jako kluczowych interesariuszy nie tylko pracowników, co jest powszechne, ale także ich rodziny. Mamy bowiem świadomość, że kierowcy przebywający w trasie dłużej niż kilka dni, wpływają na życie rodzinne w inny sposób niż pracownicy biurowi, którzy codziennie mogą angażować się w życie rodziny – wyjaśnia Sebastian Sawiński.

Z kolei Dariusz Terlecki wskazuje, że Webfleet jako część firmy Bridgestone, jest zaangażowany w kształtowanie bardziej zrównoważonej przyszłości mobilności. – Nasze rozwiązania telematyczne pomagają ograniczać emisję CO2, poprawiać komfort pracy kierowców oraz wspierają sukcesywną elektryfikację floty. Webfleet realizuje misję firmy Bridgestone Mobility Solutions, która ma prowadzić świat w kierunku zrównoważonej przyszłości dzięki rozwiązaniom opartym na danych w obszarze mobilności, a także wspierać realizację The Bridgestone E8 Commitment. To globalne zobowiązanie, które jasno określa wartości, jakie firma obiecuje dostarczyć społeczeństwu, klientom oraz przyszłym pokoleniom w ośmiu kluczowych obszarach: Energia, Ekologia, Wydajność, Rozbudowa, Ekonomia, Emocje, Ułatwienie i Wzmacnianie. Stanowią one kompas do wyznaczania priorytetów strategicznych, podejmowania decyzji i działań we wszystkich obszarach działalności firmy – tłumaczy Dariusz Terlecki.

W przypadku firmy Raben na strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy składają się trzy filary korespondujące z akronimem ESG: odpowiedzialna organizacja (governance), wpływ społeczny (social) i ochrona środowiska (environemntal). – Mając na uwadze priorytety sektora logistyki i transportu oraz kluczowe ryzyka z obszaru ESG, największy nacisk kładziemy na redukcję emisji oraz osiągnięcie celów klimatycznych zgodnych z Porozumieniem Paryskim przyjętym jeszcze w 2015 r. Równolegle w obszarze społecznym priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo naszych pracowników oraz warunki pracy. W Grupie Raben życie i zdrowie są wartościami nienegocjowanymi, dlatego systematycznie pracujemy nad rozwojem kultury bezpieczeństwa, a także nad poprawą warunków pracy – dodaje Ewelina Jabłońska-Gryżenia. Jednocześnie podkreśla, że Grupa systematycznie rozwija ład korporacyjny, adresując wyzwania związane z obszarem etyki, zgodności i praw człowieka. – Ponadto dążymy do zwiększania transparentności w komunikacji z naszym otoczeniem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i naszych interesariuszy, publikujemy w cyklu rocznym raport zrównoważonego rozwoju, a także poddajemy się zewnętrznej ocenie na platformie EcoVadis oraz CDP – kończy Ewelina Jabłońska-Gryżenia.

Jednym ze strategicznych celów Geis PL jest natomiast ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez inwestycje w odpowiednią infrastrukturę oraz działania systemowe. Aleksandra Matysiak, Kierownik ds. Systemu Zarządzania Jakością, Geis PL, podkreśla, że firma promuje świadomość oraz kulturę środowiskową, m.in. poprzez doskonalenie kompetencji pracowników oraz dedykowane inicjatywy, jak choćby ostatnie posadzenie 1000 nowych drzew. – Motywujemy członków zespołu, aby realizowali wyznaczone zadania w sposób świadomy i odpowiedzialny, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. W ramach realizowania odpowiedzialności społecznej ustanowiliśmy politykę przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Nie akceptujemy takich zachowań, jak: dyskryminacja, molestowanie seksualne, mobbing czy innych przejawów przemocy w miejscu pracy. Dobra atmosfera w pracy jest naszym priorytetem. Wszystkim pracownikom stwarzamy równe szanse w zakresie wynagradzania, premiowania, rozwoju i doskonalenia umiejętności oraz awansu na podstawie indywidualnych możliwości, osiągnięć i wyników pracy – uzupełnia Aleksandra Matysiak.

CSR w praktyce

Nasi rozmówcy chętnie dzielą się również konkretnymi przykładami programów CSR realizowanych w ich firmach. – Głównym rdzeniem działalności DHL Express jest obsługa międzynarodowych ekspresowych przesyłek lotniczych, nie powinien więc dziwić fakt, że jako pierwsi na świecie zamówiliśmy dwanaście w pełni elektrycznych samolotów towarowych „Alice” firmy Eviation. Co ważne, stawiamy też na wymianę naszej floty samochodów dostawczych. Nasz cel dla Polski to ponad 200 samochodów elektrycznych do 2025 r., a flota europejska powiększy się o ponad 14 000 takich pojazdów do 2030 r. – mówi Agnieszka Łukawczyk. Dyrektorka ds. operacji w DHL Express Polska.

Z kolei DPD Polska co roku realizuje wybrane przez jury Lokalne Projekty CSR, czyli lokalne inicjatywy zgłaszane przez własnych pracowników i współpracowników. W tym roku w ramach wybranych do realizacji 11 inicjatyw udało się już pomóc m.in. schronisku dla bezdomnych zwierząt w Inowrocławiu. – Zorganizowaliśmy także warsztaty ceramiczne dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach, wsparliśmy szkółkę piłkarską AP Dynamit oraz zorganizowaliśmy Konferencję „Moc Kobiety”, czyli spotkanie dedykowane kobietom, które szukają nowych ścieżek rozwoju i inspirującego środowiska, które pomoże im odnaleźć się na nowo, m.in. po przejściu chorób nowotworowych. Przed nami jeszcze realizacja 7 pozostałych inicjatyw. Współpracujemy również z ośrodkami akademickimi w ramach kształcenia przyszłych kadr dla sektora logistycznego. Efektem jednego z takich partnerstw były Warszawskie Dni Logistyki SGGW, gdzie prezentowaliśmy praktyczne aspekty logistyki miejskiej przyszłości – tłumaczy Maksymilian Pawłowski. Poza tym w ramach globalnego projektu BREATHE DPD Polska jest zaangażowana, poprzez zainstalowaną sieć czujników, w monitorowanie jakości powietrza w miastach, a pozyskane dane są możliwe do wykorzystania w badaniach mogących pomóc w rozwiązaniu problemu jakości powietrza w aglomeracjach.

Agnieszka Łukawczyk wskazuje natomiast, że w firmie dostrzegane są wyzwania w zakresie dekarbonizacji działalności, a ograniczenie emisji stanowi jeden z głównych filarów strategii zrównoważonego rozwoju GoGreen. – Wprowadziliśmy m.in. usługę GoGreen Climate Neutral, dzięki której możemy udostępnić naszym klientom precyzyjne dane dotyczące śladu węglowego, jaki wygenerowały ich przesyłki. Jako część Grupy DHL włączamy się w korporacyjną strategię zredukowania naszej emisji CO₂ do 2025 r. o połowę, a do 2050 r. do zera. Nasze starania w tym zakresie rozpoczynają się już od momentu decyzji, jakimi samolotami będziemy realizować dostawy międzynarodowych przesyłek oraz w jaki sposób będziemy je eksploatować – wyjaśnia Agnieszka Łukawczyk. Podkreśla również, że firma stawia na jednostki z nowoczesną technologią zużycia paliwa. – Tylko w tym roku zamówiliśmy m.in. dziewięć frachtowców Boeing 777-200LR, które zostaną dostosowane do lotniczego transportu cargo. Nowe samoloty – niskoemisyjne i zużywające mniej paliwa – zastąpią starsze frachtowce B747, a wykorzystanie tych przebudowanych maszyn o krótszym okresie użytkowania przyczyni się również do zwiększenia efektywności firmy – kończy Agnieszka Łukawczyk.

Do głównych działań w No Limit z pewnością należą dostawy realizowane za pomocą samochodów elektrycznych w dużych aglomeracjach. – Dzięki temu ograniczamy emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz zmniejszamy hałas, który został również uznany za czynnik zanieczyszczenia środowiska. Równolegle skupiliśmy swoje działania na rzecz przeciwdziałania agresji, dyskryminacji, akceptacji różnorodności społecznej. Najwięcej działań skierowaliśmy w tym roku wobec naszych pracowników i tego, co możemy zrobić wewnętrznie. Zależało nam na tym, aby zbudować większą świadomość tego, jak ważne jest przyjazne, zrównoważone miejsce pracy – dodaje Dominika Groblewska.

W przypadku Hellmanna, Kamila Górecka wymienia w punktach nazwy konkretnych programów z obszaru CSR: m.in.: Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna, Klub Talentów oraz akcje konkursowe dla dzieci, Nagrody Top Score oraz Best Development dla pracowników za osiągnięcia wynikowe i jubileuszowe, sponsoring Śląskiej Fundacji w akcji organizowania wakacji dla dzieci z lokalnego Domu Dziecka.

Edukacyjnymi programami może się także pochwalić Arra Group. – W ramach realizacji celu związanego z edukacją przyszłych kadr logistycznych, wspieramy stypendiami najzdolniejszą młodzież ze szkół branżowych. Od 4 lat nagradzamy najlepszych uczniów kształcący się w zawodzie logistyk w Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie – informuje Sebastian Sawiński.

O interesującym programie Webfleetu opowiada Dariusz Terlecki. – Opracowaliśmy program „Green Your Fleet”, w którego ramach nasi klienci mogą obliczyć szacowany poziom emisji CO2 swoich flot oraz dowiedzieć się, co należy zrobić, aby pracowały one w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. W ramach partnerstwa firma Bridgestone Mobility Solutions dofinansowała akcję ponownego zalesienia 5134 ha terenów w Tanzanii. To obszar sześciokrotnie większy od centrum Amsterdamu. Klienci mogą dołączyć do naszej współpracy z organizacją i pomóc ponownie zalesiać dotknięte suszą obszary w Afryce. Sadzenie roślin i ograniczenie emisji CO2 pozwala obniżyć temperaturę na Ziemi i odwrócić postęp zmian klimatu – mówi Dariusz Terlecki.

Poza tym od 2018 r. Webfleet zachęca klientów do przejścia z faktur papierowych na elektroniczne. 30% kosztów wygenerowania każdej wysłanej wciąż papierowej faktury przekazywane jest do fundacji Justdiggit. Do tej pory 22 000 klientów zmieniło sposób fakturowania na faktury elektroniczne. – W związku z tym możemy ograniczyć produkcję faktur papierowych nawet o 280 000 sztuk – kończy Dariusz Terlecki.

Rok 2022 dla Grupy Raben był kluczowy z punktu widzenia podejmowania działań w obszarze klimatycznym. Aby osiągnąć nowe cele, Grupa kontynuowała modernizację floty, ale również przygotowywała się do oparcia działalności w większym stopniu na alternatywnych paliwach. – W konsekwencji, wspólnie z Ikea Industry i Volvo Truck, wdrożyliśmy pierwszy ciągnik elektryczny do naszej floty samochodów ciężarowych i rozpoczęliśmy jego komercyjną eksploatację. Równolegle, rozumiejąc nasz wpływ również w obszarze real estate, oddaliśmy do użytkowania pierwszy zeroemisyjny magazyn (cross dock), rozpoczynając tym samym nowy etap rozwoju logistyki kontraktowej w Grupie Raben. Ponadto już w 2021 r. Grupa Raben podpisała z PGE Obrót umowę (Power Purchase Agreement, PPA), na której mocy w latach 2023–2029 Raben w Polsce we własnych lokalizacjach będzie korzystać w 100% z zeroemisyjnej energii, dzięki dedykowanym farmom fotowoltaicznym. W minionym roku udział zielonej energii elektrycznej w infrastrukturze magazynowej i biurowej w całej Grupie Raben, czyli na terenie piętnastu krajów, sięgał 76,2%. Dla porównania: w 2021 r. było to 53,3%, zaś rok wcześniej zaledwie 9,2% – wyjaśnia Ewelina Jabłońska-Gryżenia.

Jednym z programów CSR-owych w Geis PL jest natomiast „Ladies First”, a jego głównym celem jest rozwój osobisty i zawodowy kobiet w ujęciu holistycznym poprzez szkolenia, warsztaty, webinary i spotkania wspierające kobiety. Z kolei „FIT Geis” równocześnie promuje wśród zespołu zdrowy styl życia wraz ze wsparciem organizacji charytatywnej – łódzkiej fundacji prowadzącej hospicjum dla dzieci. – Pracownicy zbierają kilometry (spacerując, biegając i jeżdżąc na rowerze) przeliczane później na kwotę, którą przeznaczamy na fundację. Wspieramy także rozwój pracowników i ich kompetencji poprzez takie programy, jak „G-Talent”, „Young Leader Academy” czy „FTL – Full Turbo Learning” – wyjaśnia Aleksandra Matysiak. Dodatkowo firma angażuje się w inicjatywy ekologiczne w ramach Eko-Geis, a jedną z ostatnich jest akcja posadzenia 1000 nowych drzew w polskich lasach.

Sławomir Erkiert

Ten i inne artykuły znajdziesz w czasopiśmie Top Logistyk – dostępnym w naszym sklepie

REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów