Przejdź do artykułu

Magazynowanie i Dystrybucja

Magazynowanie i Dystrybucja 1/2016
<< Cofnij

Nacisk kontrolny

Serwisowanie instalacji regałowych w magazynie to jeden z najistotniejszych elementów prawidłowej eksploatacji tych konstrukcji. Pomimo rosnącej świadomości użytkowników regałów odnośnie odpowiedniej ich konserwacji, nadal część z nich podchodzi do tego tematu w sposób lekceważący. A przecież chodzi tutaj o fundamentalne zasady bezpieczeństwa dla zdrowa i życia pracowników magazynu.
Źródło: Fotolia
 
Obowiązek dokonywania przeglądów okresowych regulowany jest przez znowelizowaną normę „PN-EN 15635:2010 Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania”. Norma ta nakłada na użytkownika eksploatującego regały magazynowe obowiązek zapewnienia regularnych przeglądów eksperckich regałów oraz szczegółowo określa przebieg tych kontroli w okresach nie dłuższych niż co 12 miesięcy. - Przeglądy powinny być przeprowadzane przez kompetentne oraz wykwalifikowane ekipy posiadające uprawnienia w tej materii. – zaznacza Krzysztof Jeliński, Dyrektor oddziału Katowice w firmie WDX SA.

Na najwyższym poziomie ogólności kwestię dbałości o stan techniczny infrastruktury magazynowej reguluje Kodeks pracy i przepisy BHP, nakładające na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia zatrudnionych osób. W ministerialnym rozporządzeniu dotyczącym tych kwestii nakazuje się prowadzenie systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa, rejestrację nieprawidłowości i ustalenie metod ich usuwania. Parametry regałów, ich maksymalne obciążenie określają normy, jako podstawowe można uznać: PN-EN-15512:2011 oraz PN-M-78322:1989. - Cechą wspólna wymienionych wyżej przepisów i ich myślą przewodnią jest podkreślenie wagi stosowania statycznych systemów składowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz konieczność bieżącego kontrolowania ich stanu technicznego. – mówi Rafał Pańczyk, Dyrektor Działu Intralogistyki w firmie STILL Polska.

Cały proces związany z serwisowaniem regałów powinien być ciągły. Nadrzędnym celem cyklicznych kontroli stanu instalacji jest zapewnienie bezpieczeństwa osób pracujących w magazynie. - Przeglądy systemów regałowych powinny być przeprowadzane regularnie, a każde uszkodzenie mechaniczne przekraczające dopuszczalne normy natychmiast zgłaszane osobie odpowiedzialnej, po czym powinna zostać przeprowadzona wymiana elementów. – dodaje Łukasz Brudek, Koordynator działu serwisu w firmie Mecalux.

Z przepisów obowiązujących w Polsce jasno wynika, że obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, a w tym systematycznej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych spoczywa w całości na pracodawcy. Dotyczy to także stanu technicznego systemów regałowych. - Warto, aby pracodawcy o tym pamiętali na co dzień, ponieważ to oni ponoszą konsekwencje, jeśli wypadek, do którego dojdzie na skutek uszkodzenia regału, jest efektem zaniechania, niefrasobliwości czy chociażby braku odpowiedniego nadzoru – mówi Marek Łabęda, Dyrektor ds. Technicznych w firmie PROMAG SA.

Świadomość w praktyce

Jak podkreślają nasi rozmówcy, ze świadomością na temat przepisów i tez z nich wynikających bywa różnie. Co prawda da się zauważyć pozytywny trend w tej materii, ale zawsze mogłoby być lepiej. A złota zasada prawna głosi przecież, że nieznajomość przepisów nie zwalnia z ich przestrzegania. Jak przyznaje Krzysztof Jeliński z WDX SA, nieświadomi żyją w przeświadczeniu, że wszytko jest w porządku. Wiedzą, że na wózek widłowy musi być dokument potwierdzający sprawność od UDT, ale regały nie są już w kręgu ich zainteresowania. Nieświadomość może wynikać z braku działu BHP, lub braku wypadków na miejscu. W wielu przypadkach klient „budzi się” w momencie problemów np. z Państwową Inspekcją Pracy.

W przypadku firm, które są świadome konieczności wykonywania przeglądów, najczęściej są one dokonywane, aczkolwiek też pojawia się problem z związany z chęcią wykonania tej usługi „po kosztach”, gdyż jest to element, którego nie zakłada się na co dzień w budżecie. - Bardzo często firmy zapominają o datach i przeciągają przeglądy np. co 2 lata. Pojawiają się również przeglądy wykonywane przez firmy oczywiście „przeszkolone” i „wyedukowane” w tym temacie, jednak sądząc po protkołach przeglądowych – jest to tylko papier świadczący o przeglądzie, a nie o wykonaniu fachowej pracy – twierdzi Krzysztof Jeliński.

Występuje zatem duże zróżnicowanie w zakresie świadomości i wdrażanych praktyk. Z jednej strony funkcjonują firmy zaniedbujące kwestie bezpieczeństwa lub traktujące wymogi normatywne jako zło konieczne i element kosztotwórczy. Z drugiej strony, eksperci zauważają, iż wiele podmiotów znacząco wykracza poza konieczne minimum, organizując dodatkowe szkolenia i wdrażając ponadobowiązkowe rozwiązania zmniejszające ryzyko wypadku. - Optymizmem nastraja fakt, że wśród klientów STILL Polska rośnie odsetek firm zaliczających się do tej drugiej kategorii. Wielu naszych partnerów organizuje cyklicznie audyty i dba o rozwój kompetencji operatorów, sprzyjających zwiększenia poziomu bezpieczeństwa procesów intralogistycznych – przyznaje Rafał Pańczyk z STILL Polska. Ten trend wyraża się w rosnącej popularności Akademii Bezpieczeństwa STILL – flagowej akcji z tego obszaru, polegającej na zwiększaniu świadomości dobrych praktyk wśród obsługi zakładów przemysłowych i magazynów.

Podobne inicjatywy podejmuje firma PROMAG, w której zauważają rosnące zapotrzebowanie na organizowane otwarte szkolenia z cyklu „Bezpieczny Magazyn”, których kolejna, dziesiąta już edycja odbyła się w styczniu br. - Organizujemy także coraz więcej szkoleń zamkniętych, które odbywają się u naszych klientów. Wciąż jest jednak wiele do zrobienia, o czym świadczy m.in. duża liczba nieprawidłowości w eksploatacji regałów ujawnianych podczas kontroli PIP – mówi Marek Łabęda z PROMAG-u.

Od strony technicznej

Jak od strony technicznej powinien wyglądać zakres prac nad kontrolą zużycia regałów, aby zapewnić bezpieczeństwo ich dalszej eksploatacji? Na podstawowy aspekt tej kwestii zwraca uwagę Tadeusz Kęsik, Kierownik Działu Serwisu i Wsparcia Technicznego - Pierwszym etapem jest kontrola wzrokowa, dzięki której jesteśmy w stanie stwierdzić czy regały ulegają zużyciu. Gdy jakiekolwiek uszkodzenie zostanie zidentyfikowane, wówczas należy dokonać oceny za pomocą dostępnych przyrządów pomiarowych, czy wykryte odkształcenie mieści się w zakresach określonych w normie 15635:2010 – mówi Tadeusz Kęsik.

Największe znaczenie ma zachowanie regularnej kontroli. Zakres i częstotliwość powinna być ustalana przez osobę odpowiedzialną za stan techniczny magazynu (tzw. stanowisko PRSES – Person Responsible for Storage Equipment Safety) ze strony użytkownika.
Zakres elementów konstrukcji, które należy kontrolować aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo jest naprawdę szeroki. Krzysztof Jeliński z WDX podaje, iż schemat czynności wynikających z przeprowadzenia przeglądu przez WDX obejmuje sprawdzenie:

•    Uszkodzenia jakiejkolwiek części struktury, szczególnie uszkodzenia belek i słupów;
•    Odchylenia słupów od pionu;
•    Stanu i efektywności wszystkich elementów w szczególności połączeń stopy z podłożem i belki nośnej ze słupem;
•    Pęknięcia spoin i materiału rodzimego;
•    Stanu posadzki obiektu;
•    Położenia ładunków na palecie.

Dodatkowo sprawdza się, czy tabliczki znamionowe i etykiety obciążeniowe są umieszczone i aktualne; czy któreś z miejsc składowania nie jest przeciążone; czy zachowana jest stabilność ładunków na palecie; czy rozmiary oraz ciężar ładunków są zgodne z przyjętym projektem (obowiązek dostarczenia projektu po stronie klienta).

Celem kontroli bieżących jest wykluczenie ewentualnych nieprawidłowości stanu technicznego regałów magazynowych. Powinny być one przeprowadzone przynajmniej raz w tygodniu przez ich bezpośrednich użytkowników, czyli wyznaczony przez pracodawcę personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy w danym magazynie. Wszelkie zauważone usterki należy odnotować w karcie bieżącej kontroli stanu technicznego, która stanowi załącznik do instrukcji eksploatacji i konserwacji regałów i niezwłocznie zgłosić je pracodawcy w celu podjęcia działań zapobiegawczych. - Przeglądy bieżące na ogół wykonuje się z poziomu posadzki, gdzie pojawia się po prostu najwięcej uszkodzeń. Polegają one przede wszystkim na wzorkowym sprawdzeniu konstrukcji regałów, a jeśli to konieczne wykonaniu prostych pomiarów kontrolnych. – mówi Marek Łabęda z PROMAG-u.
 
 
A co z uszkodzeniami?
 
Prawidłowo przeprowadzone kontrole z odpowiednią częstotliwością powinny przyczynić się do zminimalizowania ryzyka trwałego uszkodzenia na skutek postępujących zaniedbań. Wypadki jednak się zdarzają i nawet najlepiej kontrolowana instalacja wskutek nieszczęśliwej kolizji z udziałem wózka widłowego może zostać na trwałe uszkodzona. Co wtedy? W jaki sposób ocenić stopień uszkodzenia i jaki jest zakres dopuszczalnych prac naprawczych?

W celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, w pierwszej kolejności należy sklasyfikować wykrytą usterkę. W przypadku mechanicznych uszkodzeń elementów instalacji wyróżnia się trzy poziomy uszkodzeń:
  • zielony – wymagające nadzoru
  • pomarańczowy – wymiana uszkodzonego elementu musi nastąpić w najbliższym terminie. Ten typ uszkodzeń pozwala na tymczasowe pozostawienie towaru, przy czym po zdjęciu jednostek ładunkowych uszkodzone miejsca nie powinny być ponownie obciążane, a wymiana uszkodzonych elementów powinna nastąpić nie później niż do 4 tygodni od daty odnotowania usterki,
  • czerwony – natychmiastowe rozładowanie regału i wymiana uszkodzonego elementu. Ponowne obciążenie regału jest możliwe dopiero po dokonaniu poprawnej wymiany wszystkich uszkodzonych elementów, a tym samym przywróceniu instalacji pełnej nośności.
- W przypadku uszkodzeń sklasyfikowanych do powyższych trzech grup, jakiekolwiek naprawy nie są dozwolone. Przywrócenie instalacji do użytkowania jest możliwe jednie po wymianie uszkodzonego elementu na nowy. Prace naprawcze są dopuszczalne jedynie w przypadku elementów „dodatkowych” takich jak: usztywnienia, luźne połączenia itp. – wyjaśnia Łukasz Brudek z firmy Mecalux.
 

W opinii Krzysztofa Jelińskiego z WDX SA, każda ingerencja w regał powinna być konsultowana z dostawcą lub osobą wykwalifikowaną w danym zagadnieniu. Użytkownik nie posiadający wiedzy odnośnie możliwości napraw nie powinien dokonywać prac związanych z taką czynnością. Jeżeli wykonuje naprawy – robi to na własną odpowiedzialność. - Wymiana elementów uszkodzonych powinna wykonywać wykwalifikowana ekipa montażowa. Często przy wyższych systemach powinno korzystać się z koszy podnośnikowych lub zwyżek. Zakres wymian powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby system był możliwy do ponownego użytku – sugeruje Krzysztof Jeliński i dodaje, że podstawą wykonania prac powinien być protokół przeglądu oraz rozsądek, gdyż klient pomiędzy przeglądem a wymianą elementów mógł dokonać kolejnych uszkodzeń. Ekipa biorąca udział w wymianie elementów oddaje regał klientowi podpisując nowe protokoły odbioru pozwalające na bezpieczne składowanie ładunku w regale.

Michał Klecha
 
***

Obowiązujące normy

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w magazynie regulowane jest przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. oraz znowelizowaną normę europejską PN-EN 15635:2010, która nakłada obowiązek prowadzenia regularnych inspekcji stanu konstrukcji regałowych przez podmioty eksperckie przy zachowaniu określonej procedury kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy. W przypadku instalacji automatyki norma przewiduje regularne kontrole, gdzie całość automatyki jest sprawdzona w okresie nie dłuższym niż 5 lat.

Tadeusz Kęsik
Kierownik Działu Serwisu i Wsparcia Technicznego
SSI SCHÄFER
 
***
 
Wzrost świadomości

W ostatnich latach wyraźnie zauważalny jest wzrost świadomości właścicieli i użytkowników magazynów na temat bezpieczeństwa w tych obiektach. Coraz więcej firm zgłasza zapotrzebowanie na przeglądy instalacji. Widać również trend dotyczący chęci poszerzania wiedzy na tematy związane z poprawą bezpieczeństwa osób pracujących w bezpośrednim otoczeniu systemów składowania. W ubiegłym roku wśród naszych klientów przeprowadziliśmy szereg szkoleń z zakresu obsługi instalacji oraz klasyfikacji uszkodzeń mechanicznych.

Łukasz Brudek
Koordynator działu serwisu
Mecalux
 
***
 
Wyspecjalizowany serwis

Świadomość tego, że uszkodzenia instalacji regałowych niosą za sobą duże niebezpieczeństwo jest wśród polskich przedsiębiorców coraz większa, z roku na rok coraz więcej firm wykonuje przegląd regałów i je naprawia. Niestety nadal wiele firm nie wie o powyższych wymaganiach lub nawet wiedząc, ze względu na koszty, nie podejmuje działań poprawiających bezpieczeństwo magazynu. Niewiele firm ma świadomość, że można korzystać z wyspecjalizowanych firm serwisu regałów, które mogą obniżyć koszty naprawy regałów w porównaniu do serwisu producentów. Takim przykładem jest metoda naprawy słupów regałowych ROS, która na świecie działa z powodzeniem ponad 10 lat, a w Polsce jest jeszcze mało wykorzystywana.

Elżbieta Kozłowska-Adamczak
Prezes Zarządu
ROS Polska
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów