Przejdź do artykułu

Magazynowanie i Dystrybucja

Magazynowanie i Dystrybucja 3/2018
<< Cofnij

Pułapki wdrożeń WMS

Nie ma znaczenia, czy posiadasz jeden czy też wiele magazynów. Bez względu na to, czy są to magazyny manualne, częściowo automatyczne, czy też w pełni zautomatyzowane, odpowiedni system WMS pomaga w rozwoju biznesu zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Jednakże decyzja o wdrożeniu WMS-a to duża zmiana i trudny proces z wieloma pułapkami, na które trzeba być przygotowanym.
 1. Ile trwa wdrożenie WMS i jak mocno angażuje zasoby klienta?

Wdrożenie systemu WMS, w zależności od zakresu projektu i od złożoności samego systemu, może trwać od 3 do 12 miesięcy. Realizowane są również wdrożenia, które trwają 2 miesiące, natomiast w każdym przypadku czas realizacji projektu jest uwarunkowany np. tym, z iloma różnymi systemami należy się zintegrować lub czy magazyn, w którym będzie pracował WMS jest magazynem automatycznym.

 1. Jak WMS pomaga lepiej wykorzystywać dostępną powierzchnię i kubaturę magazynu?

Oprogramowanie klasy WMS powinno pozwalać na definiowanie oraz zarządzanie różnymi typami lokalizacji magazynowych i nośników. Na tej podstawie możliwy jest prawidłowy dobór miejsca składowania dla jednostek magazynowych. Oprócz tego WMS wspiera możliwość bardzo zróżnicowanego podziału lokalizacji magazynowych ze względu na ich parametry fizyczne, klasy rotacji czy też właściwości artykułów, które mają być w tych lokalizacjach składowane, umożliwiając w ten sposób nie tylko możliwie najlepsze wypełnienie magazynu, ale również prawidłowe ułożenie artykułów w magazynie.

 1. Jak wdrożenie systemu WMS wpływa na wydajność procesów i operacji?

Powszechnie przyjmuje się, że jednym z nadrzędnych celów wdrożenia systemu WMS jest podniesienie sprawności realizacji procesów magazynowych. Warto jednak pamiętać o tym, że jest to efekt końcowy wdrożenia i dotyczy procesów w ujęciu całościowym. Oznacza to, że jednostkowe operacje mogą być obsługiwane dłużej (np. ze względu na konieczność skanowania), ale w sumie cały proces przebiega sprawniej, ponieważ oprócz samego wykonania zadań wlicza się do niego planowanie, sterowanie i kontrolę, które dzięki systemowi WMS często są praktycznie bezobsługowe.

 1. Kto po stronie klienta jest angażowany we wdrożenie? Jak przygotować się do wdrożenia?

W projekcie udział biorą przede wszystkim przedstawiciele działu logistyki i magazynu, jednak zwłaszcza na etapie analizy przedwdrożeniowej angażowane są w projekt często osoby z działów, na które bezpośrednio lub pośrednio oddziałują procesy magazynowe, bądź samo wdrożenie. Zasadniczą sprawą jest wymiana danych pomiędzy WMS i magazynem, a innymi obszarami firmy, dlatego najczęściej w przygotowaniach do wdrożenia biorą udział szefowie sprzedaży, zakupów i IT.

 1. Jak szybko można spodziewać się efektów wdrożenia WMS?

Czas zwrotu z inwestycji (ROI) jest uzależniony w dużej mierze od dwóch czynników: stanu magazynu przed wdrożeniem oraz skali zainwestowanych środków. Zwłaszcza ten drugi czynnik jest istotny, ponieważ w innym tempie wydajność rośnie w magazynach, w których zainwestowano w automatykę, a w innym tempie w tych obiektach, gdzie postawiono na pracę wyłącznie manualną. Niemniej można przyjąć, że średni czas zwrotu z inwestycji w system WMS oscyluje pomiędzy 9 a 18 miesiącami.

 1. Jakie funkcje systemu WMS zabezpieczają przed popełnianiem pomyłek?

WMS pozwala na bardzo precyzyjne skonfigurowanie procesów magazynowych oraz podjęcie decyzji, w których krokach procesu i jak będzie przebiegać kontrola. Oprogramowanie WMS może uruchamiać określone operacje kontrolne w większości procesów magazynowych. Kontrola może polegać nie tylko na wymuszaniu skanowania określonych kodów (lokalizacja, liczba kontrolna, kod produktu, kod jednostki), ale również na inicjowaniu czynności dodatkowych (np. dodatkowe zliczenie stanu w lokalizacji czy wykonanie drugiego liczenia przy kontroli wejściowej towaru).

 1. Jak WMS wspiera planowanie pracy?

Zaawansowane systemy WMS mają zazwyczaj szereg wbudowanych narzędzi, które pozwalają na zaplanowanie zarówno samych operacji, które muszą być wykonane w związku z realizowanymi procesami (np. podział zlecenia wysyłkowego na listy kompletacyjne), jak również zasobów ludzkich i sprzętu, które będą wymagane do realizacji zaplanowanych prac. Funkcje planistyczne mogą dawać wparcie zarówno z punktu widzenia bieżących prac w horyzoncie jednej zmiany roboczej, ale są również świetnym narzędziem do planowania w horyzoncie kilku dni, co może być istotne np. w przypadku zaplanowanych spiętrzeń pracy.

Dzięki funkcjom planistycznym znacznie łatwiej jest zapewnić terminową realizację wysyłek z magazynu, ponieważ minimalizuje się w ten sposób m.in. ryzyko braku dostatecznych zasobów do realizacji zaplanowanych zleceń.

 1. Jak system WMS integruje się z zewnętrznymi systemami?

Rozwinięte systemy WMS posiadają najczęściej ustandaryzowany mechanizm wymiany danych z systemami zewnętrznymi (np. ERP, TMS). Dzięki tej standaryzacji możliwe jest znaczne skrócenie i uproszczenie procesu analizy oraz wykonania tego etapu wdrożenia. Standaryzacja interfejsu jest wynikiem wieloletnich doświadczeń w integracji z wszystkimi najpopularniejszymi systemami klasy ERP i TMS dostępnymi na rynku. Wymiana danych dotyczy najczęściej zleceń przyjęcia dostaw, zleceń wydania towaru, bazy artykułów i uzgadniania stanów magazynowych. Stosowane są różnorodne techniki wymiany danych, np. wymiana danych za pośrednictwem plików xml o ustandaryzowanej, zrozumiałej dla WMS, strukturze lub łączenie się poprzez bazy pośrednie. Decydujący głos ma klient oraz techniczne możliwości po stronie systemów nadrzędnych.

 1. Jak WMS wspiera pracę magazynów zautomatyzowanych?

Wsparcie dla zautomatyzowanych magazynów polega przede wszystkim na prawidłowym planowaniu prac i na zintegrowanym sterowaniu urządzeniami automatyki magazynowej. Oprócz systemów WMS wykształciła się dodatkowa klasa systemów WCS, które przejmują całość integracji z urządzeniami automatyki magazynowej oraz tworzenie i optymalizację wewnątrzmagazynowych zadań transportowych. Rozwiązania klasy WCS i WMS powinny być w pełni zintegrowane i wspólnie stanowić kompletne narzędzie IT do zarządzania magazynami zautomatyzowanymi. Ponadto wyodrębniony system klasy WCS pozwala otworzyć się na zastosowanie w jednym magazynie rozwiązań od wielu dostawców automatyki. Zwiększa to znacznie elastyczność w planowaniu optymalnego ukształtowania magazynu i procesów.

 1. Jak wspierany jest bieżący monitoring pracy i kontrola?

Każdy WMS powinien posiadać wbudowany narzędzia i moduły monitorujące bieżącą pracę magazynu poprzez raportowanie obecnie wykonywanych czynności, wyświetlanie statusu realizowanych zadań, etc. Oprócz tego dobry system WMS powinien mieć dostępną gamę raportów i widoków umożliwiających wielostronną kontrolę prac, zarówno na poziomie obiektów, takich jak trasy czy zlecenia, jak i na poziomie zasobów, np. pracowników magazynowych. Monitorowane i kontrolowane mogą być różnorodne wskaźniki związane przede wszystkim z wydajnością i jakością realizowanych operacji.

 1. Jakie wsparcie analityczne dają systemy WMS?

Systemy klasy WMS, oprócz dostępnych zazwyczaj w bazowych modułów i funkcji raportowych, zapewniają również coraz częściej zaawansowane narzędzia analityczne klasy BI. Narzędzia takie dają możliwość użytkownikowi samodzielnego tworzenia wielowymiarowych analiz, raportów, a także dokumentów i etykiet. Szczególnie wartościowa jest możliwość łączenia danych w jednym module analitycznym z bazy systemu WMS oraz z innych baz, ponieważ dzięki temu zyskujemy możliwość kontekstowego spojrzenia na pracę magazynu. Bardzo przydatne w codziennej pracy są ponadto moduły i funkcjonalności wizualizowania sytuacji w magazynie „na żywo”. Konfigurowalne wskaźniki i dashboardy, które są dostępne od ręki i prezentują ważne dane m.in. o stanie realizacji procesów czy dostępności zasobów, stanowią punkt wyjścia do oceny bieżącej sytuacji i podejmowania kluczowych decyzji.

 1. Jak uniknąć usztywnienia pracy w związku z wdrożeniem systemu WMS?

System WMS powinien dawać możliwość elastycznej zmiany typu pracy, w zależności od tego, jaka jest kultura organizacji i typ zarządzania w magazynie. Większość firm dąży do dużej automatyzacji planowania i sterowania zadaniami, jednak nie wszystkie organizacje są na to gotowe i warto wówczas przewidzieć sytuacje, w których to pracownik magazynowy jest ostatecznym decydentem. WMS może wspierać realizację procesów dla sterowania systemowego lub podzielonego między system, a operatora, natomiast największą elastyczność dają systemy, które w standardzie łączą te dwie strategie.

Krzysztof Kalisz, Senior Business Consultant, Consafe Logistics Sp. z o.o.
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów