2018-04-04 | W magazynie

Substancje niebezpieczne w magazynie

Praktyka wskazuje, że tematyka bezpieczeństwa w przechowywaniu substancji niebezpiecznych, wraz z zaleceniami z nich wynikającymi w sposób prawidłowy przestrzegana jest w dużych przedsiębiorstwach, które zatrudniają specjalistów zajmujących się tym aspektem. Znacznie gorzej wygląda sprawa w przypadku mniejszych przedsiębiorców, gospodarującymi stosunkowo niewielkimi ilościami tych substancji.

Właśnie osoby odpowiedzialne za magazyny niewielkich firm powinny zapoznać się z treścią tego artykułu. Wskaże on zagrożenia związane z omawianą tematyką, a także kierunki w których powinny pogłębiać swoją wiedzę. Świadomość dotycząca zagrożeń, wymogów prawnych i sposobów ich spełnienia, pozwoli im uniknąć fatalnych w skutkach konsekwencji wypadków na magazynie.

Zagrożenia związane z przechowywaniem beczek z substancjami niebezpiecznymi
Przechowywanie substancji niebezpiecznych w magazynie niesie za sobą szerokie spektrum zagrożeń. Ich analizę należy zacząć od skutków odnoszących się do życia i zdrowia pracowników magazynu, zagrożeń dla budynku magazynu i znajdującego się w nim wyposażenia, po aspekt ochrony środowiska i ludzi zamieszkujących jego otoczenie. Właściciel, zarządzający magazynem z materiałami niebezpiecznymi ponosi odpowiedzialność moralną i ekonomiczną za zdarzenia losowe, a przede wszystkim zaniedbania związane z niewłaściwą organizacją pracy i przechowywania. Okoliczności wypadków badane przez organy kontroli, a także przez ekspertów towarzystw ubezpieczeniowych w przypadku wykrycia zaniedbań, przekładają się wprost proporcjonalnie na kary finansowe lub brak wypłaty odszkodowań.

Regulacje prawne dotyczące przechowywania materiałów niebezpiecznych
Do kluczowych aktów prawnych regulujących organizację magazynów z materiałami niebezpiecznymi dla przedsiębiorców z Unii Europejskiej należą rozporządzenia REACH i CLP. Przy czym rozporządzenie CLP dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji, stanowi dostosowanie przepisów Unii Europejskiej do systemu GHS (Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów) opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Dopasowanie warunków magazynowania do właściwości fizykochemicznych przechowywanych substancji
Właściwości przechowanej w magazynie substancji są wyznacznikiem środków ochrony i sposobów jej przechowywania. Wpływają one na wymagania dotyczące samej przestrzeni magazynowej, począwszy od aspektów budowalno-instalacyjnych, warunków klimatycznych w szczególności temperatury. Organizacji składowania różnych substancji, których wspólne przechowywanie może wywoływać między nimi niebezpieczną reakcję. Prawidłowo zorganizowane stanowiska składowania umożliwiają szybką i łatwą kontrolę ilościową i jakościową towaru.

Magazynowanie paliw – wymogi dotyczące budynku
Magazyny, w których przechowuje się paliwo, są zagrożone wybuchem, zatem muszą one spełniać szereg wymogów. Budynki przeznaczone do przechowywania beczek z paliwem nie mogą posiadać podpiwniczenia ani strychu. Muszą mieścić się w parterowej kubaturze z lekką konstrukcją dachową z materiałów co najmniej trudno zapalnych. Drzwi magazynu muszą być wykonane z materiałów niepalnych i otwierać się na zewnątrz. Posadzka musi być wykonana z nienasiąkliwego, nieiskrzącego i ogniotrwałego materiału, przewodzącego prąd elektryczny.

Parametry beczek przechowujących substancje niebezpieczne
Beczki przechowujące substancje niebezpieczne musza być wykonane z materiału, który wyklucza ich wejście w niebezpieczną reakcję z substancją w nich przechowywaną. Jednocześnie muszą stanowić izolację substancji przed wpływem czynników zewnętrznych na ich zawartość. Bardzo ważnym aspektem jest prawidłowe oznaczenie beczek i ich zawartości. Miejsce magazynowania powinno zawierać instrukcje informujące o sposobie składowania, pakowania i załadunku beczek.

Transport beczek z substancjami łatwopalnymi
Zgodnie z zaleceniami, transport beczek z substancjami łatwopalnymi wewnątrz magazynu powinien się odbywać możliwie z wykorzystaniem wózków ręcznych. W zależności od rozmiaru i wagi beczek można zastosować do tego celu wózek transportowy na beczki firmy AJ Produkty. Jako zamiennik mogą być stosowane wózki mechaniczne lub wykorzystujące specjalistyczny osprzęt niepowodujący zagrożenia wybuchem.

wozek do transportu beczek 30127 wszystkodomagazynu pl

Przelewanie substancji łatwopalnych z beczek
Przelewanie substancji łatwopalnych powinno odbywać się poprzez odpowiednie wyposażenie beczki jak krany z ochroną przeciwogniową z wykorzystaniem ręcznych pomp lub innych urządzeń specjalistycznych przeznaczonych do tego celu. Przelewania NIE DOKONUJE SIĘ poprzez PRZECHYLANIE BECZEK.

Ochrona przed niekontrolowanymi wyciekami
Przechowywanie beczek wiąże się z ryzykiem niekontrolowanego wycieku ich zawartości. Substancja wyciekająca z uszkodzonej beczki powinna trafiać do specjalnej wanny wyłapującej, która zapobiegnie skażeniu otoczenia, a także utracie samej substancji. Warto zastosować na stanowiskach wyłapujących wanny ociekowe firmy AJ Produkty, które są wykonane z polietylenu, zapewniającego jej odporność na większość płynów przechowywanych w beczkach. Takie rozwiązanie gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo magazynu. Dodatkowo materiał z którego wykonana jest wanna tego producenta, pochodzi w 100% z recyklingu.

wanna ociekowa wszystkodomagazynu pl

Wymogi dotyczące progów i ułatwienia transportowe
Ze względów bezpieczeństwa magazyny przechowujące paliwo wyposażone są w progi, których wysokość umożliwia zatrzymanie wycieku wewnątrz magazynu. Stanowią one jednak przeszkodę transportową, stąd warto wyposażyć je w rampy, pomosty najazdowe. Pozwoli to na wygodny i bezpieczny transport wewnątrz magazynu.

Szkolenia BHP pracowników
Żadne zabezpieczenia nie będą skuteczne, jeśli ich użytkownicy, będą wykorzystywali je w sposób niewłaściwy. Dlatego należy przeprowadzać regularne szkolenia BHP pracowników magazynu, które pozwolą skutecznie wdrożyć w życie bezpieczne procedury pracy na terenie magazynu.
Zaprezentowane w artykule zagadnienia mają na celu ukierunkowanie czytelnika na zakres zagadnień dotyczących utrzymania bezpieczeństwa w magazynie. Nie wyczerpują tematu, a zarządzający magazynami muszą dostosować zakres działań BHP i wyposażenia do realiów, w których pracują.

Źródła:
• strona www Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
• strona www Krajowego Centrum Informacyjnego REACH,
• materiały własne firmy AJ Produkty
• materiały sklepu internetowego wszystkodomagazynu.pl


Zobacz także

Systemy bezpieczeństwa w logistyce wewnętrznej czerpią z doświadczeń samochodowych
Jak bezpiecznie pracować w centrum logistycznym?
Odzież odblaskowa zwiększa widoczność na drodze i w magazynie
Brama rolowana Hörmann- alternatywa dla bram segmentowych
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Obsługa branży chemicznej wymaga specjalizacji operatora logistycznego
Odzież odblaskowa zwiększa widoczność na drodze i w magazynie
Zobacz co należy zrobić, aby w Twoim zakładzie transport wewnętrzny był sprawny i bezpieczny?
Dowiedz się wszystkiego o towarach niebezpiecznych ADR z aplikacji mobilnej
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA